Exodus 15
SEB

Exodus 15

15
Pieseň o víťazstve
1Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň:
„Hospodinovi chcem spievať,
lebo sa veľmi preslávil;
koňa i jeho jazdca zmietol do mora.#Sdc 5,1; Múd 10,19; 19,9; Zj 15,3
2Moja sila a pieseň#15,2 Alt. moja sila a moc. je Hospodin,
on sa mi stal spásou.
On je môj Boh, velebím ho;
Boh môjho otca, chcem ho vyvyšovať. #Ž 118,14; Iz 12,2; Sir 51,1
3Hospodin je bojovník;
jeho meno je Hospodin.#Ex 3,13-15; 14,14; Ž 24,8
4Faraónove bojové vozy aj s vojskom
vrhol do mora,#Ex 14,7
výkvet jeho vojska zahynul v Trstinovom mori.
5Prahlbiny ich pokryli,
ako kameň klesli do hlbín.#Zj 18,21
6Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená,
tvoja pravica, Hospodin, zničí nepriateľa.#Ž 2,9
7Velebou svojej slávy
ničíš svojich odporcov.
Posielaš svoj hnev,
čo ich spáli ako slamu.#Ex 9,16; Iz 5,24
8Dychom tvojho hnevu navŕšili sa vody,
ako hrádza stáli prúdy,
uprostred mora stuhli priepastné hlbiny.#Jób 4,9; Iz 11,4; 51,10; 2Tes 2,8
9Nepriateľ povedal: Rozbehnem sa, chytím ich,
rozdelím korisť, upokojím si dušu,
vytasím meč, moja ruka sa ich zmocní.#Ex 14,9; Sdc 5,30
10Zadul si svojím dychom, zalialo ich more,
potopili sa ako olovo v mohutných vodách.#Ž 74,13; 106,11
11Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodin?
Kto sa ti vyrovná velebou svätosti?
Divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály?#Ex 18,11; Ž 89,6-8
12Vystrel si pravicu,
zem ich pohltila.#Nm 16,32; Jon 2,7
13Milosťou svojou viedol si tento ľud,
ktorý si vykúpil svojou silou
a sprevádzal mocou k svojmu svätému príbytku.#Ž 77,21; 78,54; Iz 40,11; 63,12-13
14Počuli to národy, chveli sa;
Filištíncov zachvátila hrôza.#Iz 14,29.31
15Vtedy sa preľakli kniežatá Edómu,
vojvodcov Moábu ovládol strach;
všetkých Kanaánčanov premohlo chvenie.#Joz 2,9-11; 5,1; Ž 68,3
16Doľahla na nich hrôza a strach;
mocou tvojho ramena zmĺkli ako kameň,
kým tvoj ľud, Hospodin, neprešiel,
kým neprešiel tento ľud, ktorý si vykúpil.
17Privedieš ich a usídliš na vrchu, ktorý vlastníš,
kde si si, Hospodin, pripravil príbytok,
kde si tvoje ruky, Pane, založili svätostánok.#Jer 32,41; 2Mak 1,29
18Hospodin kraľuje naveky a navždy.“
19Keď totiž faraónove kone s bojovými vozmi a jazdcami vošli do mora, Hospodin ich zaplavil vodou; Izraeliti však prešli stredom mora po suchu.#Ex 14,23.29; Heb 11,29 20Prorokyňa Mirjam, Áronova sestra, vzala do ruky bubienok a za ňou šli všetky ženy, tancovali a bubnovali.#Ž 68,26; 150,4; Mich 6,4; Lk 2,36 21Mirjam im predspevovala:
„Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil!
Koňa i jeho jazdca zmietol do mora.“
Ťažkosti na púšti
22Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni putovali púšťou, ale vodu nenašli.#Gn 16,7; 25,18; 1Sam 15,7 23Došli do Mary, no vodu z Mary nemohli piť, lebo bola horká. Preto sa volá Mara#15,23 Hebr. Horká..#Nm 33,8; Sir 38,5
24Ľud reptal proti Mojžišovi: „Čo budeme piť?“#Ex 16,2; Nm 11,1-6; 21,5; Sir 38,5 25On volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy, tam ho skúšal.#Gn 22,1; Ex 16,4 26Povedal: „Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.“#Dt 7,15; Iz 57,18; Oz 6,1 27Potom prišli do Elimu, kde bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem. Tam pri vodách sa utáborili.#Nm 33,9; Iz 12,3

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť


Learn More About Slovenský ekumenický preklad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.