YouVersion Logo
Search Icon

Najə̄ kə́ Majə yā Jeju ń Matiye ndang ní 1

1
Gír kaa Jeju
(Á̰a̰ī Luk 3.23-38)
1Makətūbə̄ gír kaa Jeju Kərist n toó: Ni i ngōn̄ kaa Dabid kə́ ngōn̄ kaa Abəraham.
2Abəraham ojə Isaak, Isaak ojə Jakob, Jakob ojə *Juda nin̄ kə ngákó̰o̰n gēé. 3*Juda nin̄ kə Tamar ojən̄ Peres ō Jera ō. Peres ojə Hesəron, Hesəron ojə Aram. 4Aram ojə Aminadab, Aminadab ojə Naason, Naason ojə Salmon. 5Salmon nin̄ kə Rahab ojən̄ Boj. Boj nin̄ kə Rutə ojən̄ Obed, Obed ojə Jese. 6Jese ojə mban̄g Dabid,
Dabid nin̄ kə nə̄yá̰ Uri ojən̄ Salomo̰. 7Salomo̰ ojə Roboam, Roboam ojə Abia, Abia ojə Asa. 8Asa ojə Josapat, Josapat ojə Joram, Joram ojə Ojias. 9Ojias ojə Yotam, Yotam ojə Akaj, Akaj ojə Ejekias. 10Ejekias ojə Manase, Manase ojə Amon, Amon ojə Josias. 11Josias ojə Jekonia ō, ngákó̰o̰n gə̄ ō. Loo ń noō tə́ əhɔn̄ de gə̄, aw̄n̄ sedə́ *Babilon.
12Gō kaw̄ kə de gēé Babilon tə́ ní, Jekonia ojə Salatiel, Salatiel ojə Jorobabel. 13Jorobabel ojə Abihud, Abihud ojə Eliakim, Eliakim ojə Ajor. 14Ajor ojə Sadok, Sadok ojə Akim, Akim ojə Eliud. 15Eliud ojə Eleajar, Eleajar ojə Matan, Matan ojə Jakob. 16Jakob ojə Jəjep kə́ ngaa Mari, ba Mari ojə Jeju ń a ɓāŕnən̄ na i *Kərist ní.
17Adə̄ əla gír dɔ Abəraham tə́ bátə́ ugə̄ń dɔ Dabid tə́ ní, gír kojə gə̄ malang i kutə gidə i sɔ́. Ba ḭḭ dɔ Dabid tə́ bátə́ ugə̄ ɓāl̄ ń əhɔn̄neé de gə̄ aw̄n̄ sedə́ *Babilon tə́ ní, gír kojə gə̄ i kutə gidə i sɔ́ ō, əla gír dɔ ɓāl̄ ń aw̄n̄neé kə de gēé Babilon tə́ ní bátə́ ugə̄ń dɔ *Kərist tə́ ní, gír kojə gə̄ i kutə gidə i sɔ́ ō.
Kojə Jeju Kərist
(Á̰a̰ī Luk 2.1-7)
18Ojən̄ Jeju *Kərist i tītə̄ ń toō beé: Kó̰o̰n Mari i dəyá̰ *nong yā Jəjep. Banī loo ń nin̄-taān̄ naā aĺ ɓáý anī, ni ndān̄ ngōn̄ kə ta kūl̄ *Ndíĺ kə́ Táĺ. 19Ngaan Jəjep ń i dəngam kə́ súmūú ní, ndigə ndaan dan de gə̄ tə́ alé. Adə̄ gír̄ kəya̰n kɔ̄ɔ́ jəke. 20Dan ń ni a gír̄ najə̄ ń toō kemən tə́ ɓáý anī, *de kə́ dɔ rā̰ tə́ yā Kɔ́ɔ̄ɓē rāān kə nīí, ədan na:
Jəjep, ngōn̄ kaa Dabid, ī-lōō ɓōĺ kaw̄ kə nə̄yá̰í Mari kújú. Tɔdɔ̄ ngōn̄ ń ni-ndān̄ ní i kə ta kūl̄ *Ndíĺ kə́ Táĺ. 21Ni a ojə ngōn̄ kə́ dəngam, ba ḭ̄ ā ə̄ndā rīn na i *Jeju, tɔdɔ̄ i ni n a ajə gír deē yān gə̄ kum majaĺ yādə́ gə̄ tə́ ní.
22Yá̰á̰ gə̄ ń noō malang a rāān̄ yá̰a̰ i yā kadə̄ najə̄ ń Kɔ́ɔ̄ɓē əndā ta *nge koō ta tə́ adə̄ əda kété ní reē udəń gírí. Najə̄ ní n toó:
23Á̰a̰ī, ngōmandə a ndān̄ ngōn̄,
ba a ojə ngōn̄ kə́ dəngam,
a əndān̄ rīn na i Emanuel.
Kum Emanuel na i Nə́ɓā i sejí.
24Loo ń Jəjep ndól̄ dɔ ɓīī tə́ anī, rāā yá̰á̰ ń *de kə́ dɔ rā̰ tə́ yā Kɔ́ɔ̄ɓē ədan ní, adə̄ reē kə nə̄yá̰neé kújú. 25Banī ni-ɓīī seneé alé bátə́ kadə̄ ojəń ngōn̄ ní. Mari ojə i ngōn̄ kə́ dəngam, anī Jəjep əndā rīn na i *Jeju.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy