Matiu 5
MSKTU
5
Il pura wina Jisas aisi smalkan ba
1Jisas lika upla ailal ba kaiki, il kum purara uli bâra iwan. Bara ai disaipilka nani ai lamara kir bal asla taki, 2bara witin mahka naku aisi smalkan:
Upla nani liliaka kasak ba
(Lk 6.20-23)
3“Lilia pali sa wan sulka dukia brin dauki nani ba,
kan king lâka kasbrika purara ba wina witin nani ai dukia bamna.
4“Lilia pali sa sari bri banhwi nani ba,#Ais 57.18; 61.2.
kan Gâd mita maisa nihkan kabia bamna.
5“Lilia pali sa kupia bawikira nani ba,#Law 37.11.
Gâd bui witin nani tasba yabaia pramis munan ba bribia bamna.
6“Lilia pali sa baha nani plun dauki bara diran dauki baku ba kasakka lâka dukiara,#S L 9.5; Ais 55.1-2.
kan witin nani ba âuyapah lâka bribia.
7“Lilia pali sa upla wala ra umpira kaiki nani ba,
Gâd sin witin nani ra umpira kaikbia bamna.
8“Lilia pali sa baha nani ai kupia tâski âpu bri nani ba,#Law 24.3-4.
kan witin nani Gâd kaikbia bamna.
9“Lilia pali sa kupia kumi lâka dadaukra nani ba,#S L 12.20.
kan witin nani Gâd luhpia nani wibia bamna.
10“Lilia pali sa baha nani pât wahwi ba Gâd mita dîa daukaia win ba dauki ba,#1 Pi 3.14.
kan king lâka kasbrika purara ba wina witin nani ai dukia bribia bamna.
11“Liliam pali bas man nani, mamwanra upla mita saura mai wibia, rau sin mai sauhkbia bara yang tâiwan saura mai munbia kunin lâka ra.#1 Pi 4.14. 12Liliam pali bas, man nani âmyapah sin bas, kan kasbrika purara mamna tara kum bâra sa bamna, kan baku sin upla saura nani mita prapit nani ra rausauhkan baha nani kainamra bâra kan nani ba ra.#2 Kr 36.16; Ap St 7.52.
Man nani ba sâl bara tasba ingnika sma
(Mk 9.50; Lk 14.34-35)
13“Man nani sika naha tasbaya sâlka sma. Sakuna sâl ba ai damnika tikbia kaka, ¿nahki kli damni takbia? Baha ba bahki takan sa, lulkaia upla mita ai mina ni taibia baman lika.#Mk 9.50; Lk 14.34-35.
14“Man nani sika naha tasbaya ingnika sma.#Jn 8.12; 9.5. Tawan kum il purara ba yukuwaia sip apia sa. 15Baku sin, upla kumi sin lamp kum angki baks kum munhtara mangkras;#Mk 4.21; Lk 8.16; 11.33. sakuna lamp kahbaika purara kahbisa, upla nani utla bilara ba sut ra ingni yabaia. 16Baku sin, man nani yarka ingnikam upla sut mawanra ingbia, bara diara yamni dauki banhwisma ba kaiki, witin nani mita kasbrika purara bâra ba mayunbia.#1 Pi 2.12.
Jisas ba Moses lâka tânka smalkisa
17“Man nani lukpara yang na Moses lâka bara prapit nani smalkanka ba âpu tikaia balri. Yang baku daukaia balras, sakuna ai tânka aiska kat daukaia. 18Kan kasak man nani ra mai wisna, kasbrika purara bara tasba na kau ban kabia piua ra, mark lupia kumi, bîla sainka lupia kumi sin lâ ba wina sâkbia apia, dîa dîa takaia ba takbia kat.#Lk 16.17. 19Baha mita, ya ya lâ bîla kum kau sirpi ba kra bîla walras kaka, bara upla wala ra sin baku daukbia wisi smalkbia kaka, Gâd king aimaki ba lâka ra witin ba kau mâyara kulkan kabia. Sakuna ya mita lâ bîla nani ba bîla wali ai uplika ra sin baku daukbia wisi smalkbia kaka, Gâd king aimaki ba lâka ra witin ba tara kulkan kabia. 20Kan yang bui man nani ra mai wisna: kasakkam lâka ba Lâ Smasmalkra nani bara parisi nani daukanka ba wal kau purara apia kaka, Gâd Kingka Lâka ra ban kaia ra dimma apia.
Wan kupia baiwanka saura ba
(Lk 12.57-59)
21“Man nani walram nahki damikam nani ra win ba: ‘Upla ikpara,#Imp St 20.13; Kli S 5.17. kan ya ya upla ikbia kaka, ai lâka daukan kabia.’ 22Sakuna yang bui man nani ra mai wisna: Ya ya ai muihni mapara ai kupia baikbia kaka, lâ pâtka dimbia. Ya ai muihni ra bîla saura wibia ba, lâ wihta nani mita ai lâka daukbia; bara ya ai muihni ra kunin lâka daukbia ba, hil pauta pâtka briaia pat baila sa.
23“Bamna man prisantkam altar ra brih wama piua, bara baha kat kupiam krawbia muihkam kum wal pât brisma, 24altar ba mawan kat prisantkam ba swi si, muihkam wal wih kupiam kumi taks. Baha kat lika sip sma kli altar ra bal prisantkam ba Dawan ra yabaia.
25“Upla kum mita lâ mai dingki lâ watla ra mai brih wabia kaka, yabal ra wal kupiam kumi taks, wihta mihta ra mai mangkbia apia dukiara. Kan baha daukras kaka, wihta ba mita pat suldiar nani mihta ra mai mangki silak ra mai mangkbia. 26Kasak pali mai wisna, man baha wina takma apia mamna ba sut aibapma kat lika.
Marit lâka sauhkaia tânka ba dukiara
27“Man nani pat kainamra aisin ba walram si: ‘Marit lâka sauhkpara.’#Imp St 20.14; Kli S 5.18. 28Sakuna nanara yang mai wisna: Ya ya mairin kum kaiki, brin pali daukbia kaka, pat witin wal ai kupia ra marit lâka sauhkan sa.
29“Bamna, namkra aihkika ba bui saura ra mai batakisa kaka, daiki muni laihura lulks; kan kau aitani sa wînam tara tâka kum ban tiwbia, bara wînam aiska hil pauta ra mai lulkan kaia lika apia.#Mt 18.9; Mk 9.47. 30Mihtam aihkika ba saura ra mai batakisa kaka, klaki laihura lulks; kan kau aitani sa wînam tara tâka kumi baman tiwbia, kuna wînam tara aiska hil pauta ra mai lulkan kaia lika apia.#Mt 18.8; Mk 9.43.
Dakwi takuya tânka ba dukiara Jisas smalkisa
(Mt 19.9; Mk 10.11-12; Lk 16.18)
31“Kan piua ra sin naku wisata: ‘Ya ya ai maya mairin wal dakwi taki ba, dakwi takuya wauhkataya kum yabaia sa.’#Kli S 24.1-4; Mt 19.7; Mk 10.4. 32Sakuna, nanara yang mai wisna: Waitna kum ai maya swisa rug lâka daukras kan sakuna, waitnika ba mairin ba marit lâka sauhkisa; bara ya ya mairin swin ba bribia ba, witin sin marit lâka sauhkisa.#Mt 19.9; Mk 10.11-12; Lk 16.18; 2 Ko 7.10-11.
Swer taki aisaia dukiara Jisas smalkisa
33“Man nani sin pat walram damikam nani ra win ba: ‘Swer taki Dawan mawanra aisaram ba kat daukaia sma.’#Lib 19.12; Kul K 30.2; Kli S 23.21. 34Sakuna, nanara yang mai wisna: Swer takpara pali. Kasbrika purara ba nina mâki apia, kan baha ba Gâd king iwaika bri bamna; 35tasba nina mâki sin apia, kan baha purara sika Gâd ai mina kahbi ba;#Ais 66.1; Mt 23.22; Je 5.12; Ecl 23.9. Jerusalem nina mâki sin apia, baha ba King tara tawanka sa bamna.#Law 48.2. 36Lamla nina mâki sin swer takpara, kan man mita tâmwa mina kumi sin pihni, siksa pan sip daukras. 37Witin nani wisa ‘âu’, aisin ba baku âu kabia; witin nani wisa ‘apia’, aisin ba baku apia kabia, baha wina kau wala aisabia, baha saura.
Upla ra pana saura munaia dukiara Jisas smalkisa
(Lk 6.29-30)
38“Man nani pat walram kainamra aisin ba: ‘Nakra pana nakra, bara napa pana napa.’#Imp St 21.24; Lib 24.20; Kli S 19.21. 39Sakuna yang mai wisna: Upla saura mapara bupara; sakuna, ya mita mamwan tani kum ra prukbia kaka, tani wala ba sin laki yas.#Ina 3.30. 40Bara ani uplika lâ mai dingki prâmka dakbaia lukisa kaka, puram prâka ba sin yas brih wabia. 41Ya mita taibi mai muni mail kumi brih wama mai wibia kaka, mail wâl ban brih was. 42Ya dîa mai makabia ba yas; bara ya ya diara lin mai takka, ninam tawi wapara.
Wan waihla nani ra latwan kaikaia ba
(Lk 6.27-28, 32-36)
43“Man nani sin pat walram kainamra aisin ba: ‘Uplikam ra latwan kaiks bara waihlam ra lika misbara kaiks.’#Lib 19.18. 44Sakuna, nanara yang mai wisna: Waihlam nani ra latwan kaiki bas bara rau mai sauhki nani dukiara sin puram suns. 45Baku mika kasbrika purara ba luhpia nani kama. Kan witin bui yu lapta ba yan ingwisa, saura nani bara pain nani purara; lî sin yan auhisa, kasakkira nani ra bara watawikira nani dukiara sin. 46Man nani ra latwan mai kaiki nani ra baman latwan kaikisma kaka, ¿baha mana dîa prisantka brima ki? Lal mana sasakra nani sin baku daukisa. 47Bara muihkam nani ra baman lakula wisma kaka, ¿dîa pain daukisma? Kan Gâd ra kakaira apia nani ba sin baku daukisa. 48Man nani upla kasakkira banhwi bas, kasbrika purara ba kasakkira sa baku.#Lib 11.44-45; 19.2; Kli S 18.13.

© 2010 Bible Society in Nicaragua

Learn More About DAWAN BÎLA AISKA