Titui 2
LBD-EKU

Titui 2

2
Tikinčiųjų priedermės
1O tu kalbėk, kas sutinka su sveiku mokslu: 2kad seni vyrai būtų blaivūs, orūs, santūrūs, sveiko tikėjimo, tikros meilės ir kantrybės. 3Taip pat, kad senos moterys elgtųsi, kaip dera šventoms: neapkalbinėtų, negirtuokliautų, mokytų gero, 4tai yra skatintų jaunesniąsias mylėti savo vyrus ir vaikus, 5būti santūrias, skaisčias, rūpestingas šeimininkes, geras, klusnias savo vyrams, kad dėl jų nebūtų šmeižiamas Dievo žodis. 6Taip pat jaunuolius ragink, kad būtų santūrūs. 7Pats visais atžvilgiais rodyk gerų darbų pavyzdį: mokymo grynumą, rimtumą, 8sveiką ir be priekaištų mokslą, kad priešininkas liktų sugėdintas, neturėdamas apie mus pasakyti nieko bloga. 9Kalbėk, kad vergai būtų visa kame klusnūs savo šeimininkams, stengtųsi jiems įtikti ir neprieštarauti, 10kad nevogtų, bet parodytų gražią visokeriopą ištikimybę, kad visu kuo puoštų mūsų Gelbėtojo Dievo mokymą.
11Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms#2,11 Arba: „Pasirodė Dievo malonė, visiems žmonėms teikianti išganymą“. 12ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, 13laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo. 14Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir sau nuskaistintų #Iš 19,5; Įst 4,20; 7,6; 14,2; 1 Pt 2,9tautą, uolią geriems darbams.
15Taip kalbėk, ragink, bark kuo svariau. Niekas tenedrįsta tavęs niekinti!