Romiečiams 13
LBD-EKU
13
Klusnumas valdžiai
1Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra, tos Dievo nustatytos. 2Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą. 3Juk vyresnybės bijoma ne gera darant, o pikta. Nori nesibijoti valdžios? Daryk gera, ir susilauksi iš jos pagyrimo. 4Ji juk yra Dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei darai bloga, bijok, nes ji ne veltui nešioja kalaviją. Ji – Dievo tarnaitė ir rūsti baudėja darantiems pikta. 5Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės. 6#Mt 22,21; Mk 12,17; Lk 20,25Juk todėl ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai, nuolat užsiimantys tais dalykais. 7Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį – mokestį, kam muitą – muitą, kam baimę – baimę, kam pagarbą – pagarbą.
Įstatymo prasmė – meilė
8Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli kitą, tas įvykdo Įstatymą. 9Juk įsakymai: #Iš 20,14; Įst 5,18Nesvetimauk, #Iš 20,13; Įst 5,17nežudyk, #Iš 20,15; Įst 5,19nevok, #Iš 20,17; Įst 5,21negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: #Kun 19,18Mylėk savo artimą kaip save patį. 10Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė – Įstatymo įvykdymas.
Šviesos vaikai
11Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas mums arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. 12Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais! 13Kaip dieną elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavydo. 14Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių.