Romiečiams 12
LBD-EKU

Romiečiams 12

12
Pasiaukojimas
1Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. 2Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią – kas gera, tinkama ir tobula.
Tarnavimas
3Dėl man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo mastą. 4Juk #1 Kor 12,12kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, 5taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui – vieni kitų nariai. 6#1 Kor 12,4-11Turime įvairių dovanų, destis kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja naudojasi, laikydamasis tikėjimo; 7kas dovaną tarnauti – tetarnauja, kas mokyti – tegul moko, 8kas paraginti – tegul ragina; kas dovaną šelpti – tegul šelpia dosniai, kas vadovauti – tegul vadovauja rūpestingai; kas dovaną gailestingumo darbams – tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu.
9Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. 10Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. 11Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. 12Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. 13Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą.
Meilė
14 # Mt 5,44; Lk 6,28 Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. 15Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. 16Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. #Pat 3,7Nelaikykite savęs išmintingais. 17Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse. 18Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. 19Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: #Įst 32,35Mano kerštas, aš atmokėsiu, – sako Viešpats. 20Verčiau, #Pat 25,21-22jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. 21Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.