Apreiškimas 9
LBD-EKU

Apreiškimas 9

9
Penktasis trimitas
1Ir sutrimitavo penktasis angelas. Aš išvydau žvaigždę, nukritusią iš dangaus žemėn. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio. 2Ji atidarė bedugnės šulinį, ir išsiveržė #Pr 19,28dūmai iš šulinio, tartum iš milžiniškos krosnies. Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų, 3o iš dūmų #Iš 10,12-15pasipylė žemėn skėriai, ir jiems buvo duota galia, kaip turi galią žemės skorpionai. 4Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie #Ez 9,4neturi savo kaktose Dievo antspaudo. 5Bet jiems buvo leista ne žudyti žmones, o juos kankinti penkis mėnesius. Jų kankinimas it skorpiono, kai jis įgelia žmogų. 6#Job 3,21; Jer 8,3Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų.
7Skėrių išvaizda #Jl 2,4panaši į žirgų, parengtų kautynėms. Ant jų galvų tartum vainikai, panašūs į auksą; jų veidai – tarytum žmonių veidai; 8jie turėjo plaukus, panašius į moterų plaukus, o #Jl 1,6jų dantys buvo lyg liūtų dantys. 9Jie turėjo šarvus tarsi geležinius krūtinšarvius, o jų sparnų garsas buvo kaip #Jl 2,5bildesys galybės vežimų ir žirgų, bėgančių į mūšį. 10Jie turi uodegas, panašias į skorpionų, ir geluonis uodegose. Jie, turi galią kenkti žmonėms penkis mėnesius. 11Jie turi sau karalių, bedugnės angelą, kurio vardas hebrajiškai Abadonas#9,11 T. y. sunaikinimas., o graikiškai tas vardas Apolionas.
12Pirmoji neganda praėjo; štai iš paskos eina dar dvi negandos.
Šeštasis trimitas
13Ir sutrimitavo šeštasis angelas. Aš išgirdau balsą nuo #Iš 30,1-3keturių ragų auksinio aukuro, stovinčio Dievo akivaizdoje. 14Jis įsakė šeštajam angelui, turinčiam trimitą: „Paleisk keturis angelus, kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės!“ 15Ir buvo atrišti keturi angelai, parengti nustatytą valandą, dieną, mėnesį ir metais išžudyti trečdalį žmonių. 16Jų kariuomenės skaičius – aš išgirdau jų skaičių – buvo du miriadai miriadų raitelių. 17Taigi aš mačiau regėjime žirgus ir raitelius su krūtinšarviais – ugniaspalviais, violetiniais ir sieraspalviais; žirgų galvos atrodė kaip liūtų galvos, o iš jų nasrų veržėsi ugnis, dūmai ir siera. 18Trečdalis žmonių žuvo nuo šitų piktenybių – nuo ugnies, dūmų ir sieros, besiveržiančių iš jų nasrų. 19Mat žirgų galia jų nasruose ir uodegose. Jų uodegos panašios į gyvates ir turi galvas, kuriomis kenkia.
20Bet kiti žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių išžudyti, vis tiek nepametė savo rankų darbų, kad jau nebegarbintų #Ps 115,4-7; 135,15-17; Dan 5,23demonų ir aukso, sidabro, žalvario, akmens ir medžio stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. 21Jie taip pat nesiliovė žudę, būrę, ištvirkavę ir vogę.