Apreiškimo Jonui 11
LBD-EKU
11
Du liudytojai
1Ir buvo man duotas nendrinis mastas, panašus į lazdą, ir buvo liepta: „Kelkis ir #Ez 40,3; Zch 2,1-2išmatuok Dievo šventyklą, aukurą ir tuos, kurie tenai meldžiasi. 2O šventyklos išorinį kiemą praleisk, nematuok jo, nes jis skirtas pagonims. #Lk 21,24Jie tryps šventąjį miestą keturiasdešimt du mėnesius. 3Aš duosiu galią savo dviem liudytojams, kad jie, maišais apsivilkę, pranašautų tūkstantį du šimtus šešiasdešimt dienų“. 4Jie yra #Zch 4,3.11-14du alyvmedžiai ir du žibintuvai, stovintys visos žemės Viešpaties akivaizdoje. 5Jei kas panorės juos skriausti, iš jų burnos išsiverš ugnis ir praris jų priešininkus. Jei kas norės jiems kenkti, tas irgi taip žus. 6Juodu turi galią #1 Kar 17,1užrakinti dangų, kad jų pranašavimo dienomis nelytų lietus, #Iš 7,17-19turi galią vandenis paversti krauju ir #1 Sam 4,8ištikti žemę bet kokia neganda, kada panorės. 7Kai jie baigs liudyti, #Dan 7,7; Apr 13,5-7; 17,8žvėris, išlindęs iš bedugnės, #Dan 7,21kovos su jais, nugalės ir nužudys juos. 8Jų lavonai gulės aikštėje didžiojo miesto, kuris dvasine prasme #Iz 1,9-10vadinamas Sodoma ir Egiptu, kur ir jų Viešpats buvo nukryžiuotas. 9Tuomet įvairių tautų, genčių, kalbų ir giminių žmonės galės žiūrėti į jų lavonus pusketvirtos dienos, ir nebus leista jų lavonų palaidoti kape. 10Žemės gyventojai džiūgaus ir linksminsis dėl jų žuvimo, jie siuntinės vieni kitiems dovanas, nes tuodu pranašai vargino žemės gyventojus. 11O po pusketvirtos dienos #Ez 37,10gyvybės dvasia nuo Dievo įžengė į juodu. Jie pašoko ant kojų, ir didžiulė baimė pagavo tuos, kurie į juos žiūrėjo. 12Tada jie išgirdo galingą balsą iš dangaus, kuris jiems šaukė: „Užženkite šen!“, ir #2 Kar 2,11jiedu užžengė į dangų debesyje, o jų priešai žiūrėjo į juodu. 13Tą pačią valandą kilo #Apr 6,12; 16,18baisus žemės drebėjimas, ir dešimta dalis miesto sugriuvo. Nuo žemės drebėjimo žuvo septyni tūkstančiai žmonių, o kiti, baimės pagauti, ėmė garbinti dangaus Dievą.
Septintasis trimitas
14Antroji neganda praėjo. Štai greit artinasi trečioji neganda.
15Sutrimitavo septintasis angelas. Danguje pasigirdo galingi balsai, kurie skelbė:
„Pasaulio karalystė tapo
mūsų Viešpaties ir jo Mesijo karalyste,
ir #Iš 15,18; Dan 2,44; 7,14.27jis karaliaus per amžių amžius!“
16O dvidešimt keturi vyresnieji, sėdintys savo sostuose Dievo akivaizdoje, parpuolė veidais žemėn ir ėmė šlovinti Dievą, 17šaukdami:
„Dėkojame tau, Viešpatie, Visagali Dieve,
kuris esi ir kuris buvai,
kad pasiėmei savo didžiąją galybę
ir ėmei viešpatauti.
18Tautos įširdo, tačiau atėjo #Ps 2,5; 110,5tavo rūstybės laikas,
metas teisti mirusius
ir atsilyginti savo tarnams, pranašams ir šventiesiems,
ir #Ps 115,13visiems bijantiems tavojo vardo,
mažiems ir dideliems,
ir metas sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę“.
19Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros Skrynia, ir #Apr 8,5; 16,18sušvytravo žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai, kilo žemės drebėjimas, ir pabiro #Apr 16,21baisi kruša.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis