Apreiškimas 1
LBD-EKU

Apreiškimas 1

1
1Jėzaus Kristaus Apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per savo pasiųstą angelą jis padarė jį žinomą savajam tarnui Jonui. 2Šis paliudijo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą – visa, ką buvo matęs. 3Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai, tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas jau arti.
Sveikinimas ir šlovinimas
4Jonas septynioms Azijos Bažnyčioms: malonė ir ramybė jums nuo to, #Iš 3,14kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, ir nuo #Apr 4,5septynių dvasių, esančių priešais jo sostą, 5ir nuo Jėzaus Kristaus, #Iz 55,4ištikimojo liudytojo, mirusiųjų #Ps 89,27pirmagimio, žemės karalių valdovo. Tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes#1,5 Kai kuriuose rankr.: „išvadavo iš mūsų nuodėmių“., 6ir #Iš 19,6; Apr 5,10padarė iš mūsų karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui, – jam šlovė ir galybė per amžių amžius! Amen. 7#Dan 7,13; Mt 24,30; Mk 13,26; Lk 21,27; 1 Tes 4,17Štai jis ateina su debesimis, ir išvys#Zch 12,10; Jn 19,34.37kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė; ir dėl jo raudos #Zch 12,10; Mt 24,30visos žemės giminės. Taip, amen!
8 # Apr 22,13 „Aš esu Alfa ir Omega“, – sako Viešpats Dievas, #Iš 3,14kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis.
Pirmas regėjimas
9Aš, Jonas, jūsų brolis ir sielvarto, karalystės bei ištvermės bendrininkas Jėzuje, buvau saloje, vardu Patmas, dėl Dievo žodžio ir Jėzaus liudijimo. 10Aš turėjau dvasios pagavą Viešpaties dieną ir išgirdau sau už nugaros galingą balsą, tarsi trimitą, 11bylojantį: „Ką matai, surašyk į knygą ir pasiųsk septynioms Bažnyčioms: į Efezą, į Smirną, į Pergamą, į Tiatyrus, į Sardus, į Filadelfus ir Laodikėją“. 12Tuomet aš atsigręžiau pažiūrėti balso, kalbėjusio su manimi, ir atsigręžęs išvydau septynis aukso žibintuvus, 13o žibintuvų viduryje – #Dan 7,13panašų į Žmogaus Sūnų, #Dan 10,5apsivilkusį ilga tunika ir persijuosusį per krūtinę aukso juosta. 14#Dan 7,9Jo galva ir plaukai buvo balti kaip balčiausia vilna ar sniegas, #Dan 10,6jo akys tarsi ugnies liepsna, 15jo kojos panašios į krosnyje įkaitintą skaistvarį, ir #Ez 1,24; 43,2jo balsas buvo tarytum didžių vandenų šniokštimas. 16Dešinėje rankoje jis laikė septynias žvaigždes, iš jo burnos ėjo aštrus dviašmenis kalavijas, o jo veidas buvo tarytum saulė, žibanti visu skaistumu.
17Jį išvydęs, aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas. Bet jis uždėjo ant manęs savo dešinę ir prabilo: „Nebijok! #Iz 44,6; 48,12; Apr 2,8; 22,13Aš esu Pirmasis ir Paskutinysis, 18ir Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. 19Tad užrašyk, ką būsi regėjęs, kas yra ir kas turi vėliau įvykti. 20Štai septynių žvaigždžių, kurias regėjai mano dešinėje, ir septynių aukso žibintuvų slėpinys: septynios žvaigždės – tai septynių Bažnyčių angelai, o septyni žibintuvai – tai septynios Bažnyčios.