Judo 1
LBD-EKU
1
1 # Mt 13,55; Mk 6,3 Judas, Jėzaus Kristaus tarnas, Jokūbo brolis, Dieve Tėve numylėtiems ir Jėzui Kristui išsaugotiems pašauktiesiems: 2tebūnie jums gausiai duota gailestingumo, ramybės ir meilės!
3Mylimieji, aš labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išganymą ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad kovotumėte už tikėjimą, vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems. 4Mat vogčiomis įsiskverbė tarp jūsų žmonių, kuriems nuo seno surašytas toks kaltinimas: jie bedieviai, nes mūsų Dievo malonę iškreipia į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį Valdovą ir Viešpatį Jėzų Kristų.
5Aš norėčiau jums priminti, nors jūs jau viską žinote, kad Viešpats, pirmiau #Iš 12,51išgelbėjęs tautą iš Egipto, paskui #Sk 14,29-30pražudė netikinčius. 6Taip pat ir tuos angelus, kurie neišlaikė savo prakilnumo, bet paliko savo buveinę, jis laiko sukaustytus amžinais pančiais tamsybėje didžiosios dienos teismui. 7#Pr 19,1-24Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui ne tokį kūną, lieka pavyzdžiu, kentėdami amžinos ugnies bausmes.
8Taip ir šitie apsvaigę suteršia kūną, niekina Viešpatystę, piktžodžiauja šlovingiesiems#8 Žr. 2 Pt 2,10.. 9Kai arkangelas #Dan 10,13.21; 12,1; Apr 12,7Mykolas, besiginčydamas su velniu, varžėsi #Įst 34,6dėl Mozės kūno, jis neišdrįso mesti piktžodiško pasmerkimo, bet pasakė: #Zch 3,2Tesudraudžia tave Viešpats! 10Šitie šmeižia, ko neišmano, o ką prigimtimi pažįsta kaip neprotingi gyvuliai, nuo to žlugs.
11Vargas jiems! Jie pasuko #Pr 4,3-8Kaino keliu, parsidavė #Sk 22,1-35Balaamo paklydimui, pražudė save #Sk 16,1-35Korės#11 ST – Korachas. prieštaravimu. 12Jie maišosi jūsų meilės pokyliuose, nesidrovėdami savo purvo, ir tunka. Jie – lyg bevandeniai debesys, vaikomi vėjų, tartum bevaisiai medžiai rudenį, du kartus mirę ir išrauti. 13Jie lyg šėlstančios jūros bangos, putojančios savo begėdyste lyg žvaigždės klajoklės, kurioms per amžius skirta juodžiausia tamsybė. 14Apie juos pranašavo septintasis nuo Adomo [žmogus] #Pr 5,18.21-24Henochas: „Štai atėjo Viešpats su miriadais savo šventųjų 15įvykdyti visiems teismo ir nubausti visų bedievių už visus bedieviškus darbus, už visus piktus žodžius, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai“.#15 Citata iš apokrifinės Henocho knygos, neįeinančios į Šventąjį Raštą. 16Jie visada niurzga nepatenkinti savo dalia, gyvena geismais; jų lūpos kalba puikybės žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl pelno.
17O jūs, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie iš anksto buvo paskelbti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalų. 18Jie yra sakę: #2 Pt 3,3paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. 19Tai tie, kurie kelia susiskaldymą, jusliniai, Dvasios neturintys žmonės.
20Bet jūs, mylimieji, statykite save ant savo švenčiausiojo tikėjimo! Melskitės Šventojoje Dvasioje! 21Išsilaikykite Dievo meilėje laukdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. 22Vienus, kurie abejoja, mėginkite įtikinti; 23kitus gelbėkite, traukdami iš ugnies, vėl kitų pasigailėkite su baime, bodėdamiesi net jų kūnų suteršto drabužio.
24Tam, kuris gali išlaikyti jus nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nesuteptus ir džiaugsmingus, 25vieninteliam Dievui, mūsų Gelbėtojui, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tebūna šlovė, didybė, valdžia ir galybė prieš visus amžius ir dabar, ir visais amžių amžiais! Amen.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis