Skaičių 34
LBD-EKU

Skaičių 34

34
Žemės paveldo ribos Kanaane
1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2„Duok izraelitams šį įsakymą. Sakyk jiems: ‘Kai būsite įėję į Kanaano kraštą – tai žemė, kuri teks jums kaip paveldas, visas Kanaano kraštas, – 3jūsų pietinė dalis drieksis nuo Cino dykumos palei Edomo pakraštį. Taigi jūsų pietinė riba rytuose prasidės prie Druskos jūros#34,3 Dab. Negyvoji jūra. galo. 4Tuomet jūsų riba pasuks į pietus nuo Akrabimų perėjos, eis per Ciną, nusidrieks į pietus nuo Kadeš Barnėjos, pasiekdama Hacar Adarą, ir nueis į Acmoną. 5Nuo Acmono riba pasisuks Egipto upės link ir baigsis prie Jūros#34,5 Dab. Viduržemio jūra..
6Vakarų siena jums bus Didžioji jūra#34,6 Dab. Viduržemio jūra. ir jos krantai. Tai bus jūsų vakarinė riba.
7O štai jūsų šiaurinė riba. Nuo Didžiosios jūros nubrėžkite liniją ligi Horo kalno; 8nuo Horo kalno nubrėžkite liniją ligi Lebo Hamato. Riba tepasiekia Cedadą. 9Tada riba nusidrieks iki Zifrono ir baigsis prie Hacar Enano. Tai bus jūsų šiaurinė riba.
10Pažymėsite savo rytinę ribą nuo Hacar Enano ligi Šefamo. 11Nuo Šefamo riba nusileis į Riblą rytiniame Aino pakraštyje; iš ten vėl nusileis ir atsimuš į rytinį Kinereto jūros šlaitą; 12iš čia riba nusileis Jordano link ir baigsis prie Druskos jūros. Tai bus jūsų kraštas, nustatytas tomis ribomis’“.
13 # Sk 26,52-56 # Joz 14,1-5 Mozė nurodė izraelitams, tardamas: „Tai kraštas, kurį jūs gausite burtų keliu kaip savo paveldą. VIEŠPATS įsakė, kad jis būtų duotas devynioms giminėms ir pusei giminės; 14mat Rubeno giminė pagal jos protėvių namus ir Gado giminė pagal jų protėvių namus jau yra pasiėmusios savo paveldą, taip pat ir pusė Manaso giminės. 15Anos dvi giminės ir ana pusė giminės jau pasiėmė savo paveldą Užjordanėje priešais Jerichą, rytų pakraštyje“.
16 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 17„Štai vardai vyrų, kurie padalys jums kraštą paveldui: kunigas Eleazaras ir Nūno sūnus Jozuė. 18Be to, paimsite po vieną vadą iš kiekvienos giminės kraštui kaip paveldui padalyti. 19Štai vyrų vardai: iš Judo giminės – Jefunės sūnus Kalebas, 20iš Simeono giminės – Amihudo sūnus Samuelis, 21iš Benjamino giminės – Kislono sūnus Elidadas, 22iš Dano giminės – vadas Joglio sūnus Bukis, 23iš Juozapo sūnų, iš Manaso giminės – vadas Efodo sūnus Hanielis, 24iš Efraimo giminės – vadas Šiftano sūnus Kemuelis, 25iš Zabulono giminės – vadas Parnacho sūnus Elicafanas, 26iš Isacharo giminės – vadas Azano sūnus Paltielis, 27iš Ašero giminės – vadas Šelomio sūnus Ahihudas, 28iš Naftalio giminės – vadas Amihudo sūnus Pedahelis“. 29Tokie tat buvo žmonės, kuriems VIEŠPATS įsakė padalyti paveldą izraelitams Kanaano krašte.