Skaičių 33
LBD-EKU

Skaičių 33

33
Nuo Egipto ligi Sinajaus kalno
1Štai izraelitų sustojimo vietos, per kurias, vedami Mozės ir Aarono, jie išėjo greta po gretos iš Egipto žemės. 2VIEŠPAČIUI įsakius, Mozė surašė vietas, per kurias jie ėjo, sustojimo vietą po sustojimo vietos. Štai jų sustojimo vietos pagal vietoves, per kurias jie ėjo.
3Jie iškeliavo iš Ramzio pirmo mėnesio
penkioliktą dieną.
Dieną po Paschos izraelitai išėjo
drąsiai, visam Egiptui matant.
4Egiptiečiai tuo tarpu laidojo
VIEŠPATIES ištiktus savo pirmagimius.
VIEŠPATS net jų dievus nuteisė!
5Izraelitai iškeliavo iš Ramzio ir pasistatė stovyklą prie Sukoto. 6Iškeliavę iš Sukoto, pasistatė stovyklą prie Etamo, kuris yra dykumos pakraštyje. 7Iškeliavę iš Etamo, pasuko atgal į Pi Hahirotą, priešais Baal Cefoną ir pasistatė stovyklą priešais Migdolą. 8Iškeliavę iš Hahiroto, perėjo per jūrą į dykumą, tris dienas keliavo per Etamo dykumą ir pasistatė stovyklą prie Maros. 9Iškeliavę iš Maros, atėjo į Elimus. Elimuose buvo dvylika vandens šaltinių ir septyniasdešimt palmių. Ten jie pasistatė stovyklą. 10Iškeliavę iš Elimų, pasistatė stovyklą prie Nendrių jūros. 11Iškeliavę nuo Nendrių jūros, sustojo Sino dykumoje. 12Iškeliavę iš Sino dykumos, pasistatė stovyklą prie Dofkos. 13Iškeliavę iš Dofkos, pasistatė stovyklą Aluše. 14Iškeliavę iš Alušo, pasistatė stovyklą prie Refidimų. Ten vandens žmonėms gerti nebuvo. 15Iškeliavę iš Refidimų, pasistatė stovyklą Sinajaus dykumoje.
Nuo Sinajaus kalno ligi Kadešo
16Iškeliavę iš Sinajaus dykumos, jie pasistatė stovyklą prie Kibrot Taavos. 17Iškeliavę iš Kibrot Taavos, pasistatė stovyklą prie Hacerotų. 18Iškeliavę iš Hacerotų, pasistatė stovyklą prie Ritmos. 19Iškeliavę iš Ritmos, pasistatė stovyklą prie Rimon Pereco. 20Iškeliavę iš Rimon Pereco, pasistatė stovyklą prie Libnos. 21Iškeliavę iš Libnos, pasistatė stovyklą prie Risos. 22Iškeliavę iš Risos, pasistatė stovyklą prie Kehelatos. 23Iškeliavę iš Kehelatos, pasistatė stovyklą prie Šefero kalno. 24Iškeliavę nuo Šefero kalno, pasistatė stovyklą prie Harados. 25Iškeliavę iš Harados, pasistatė stovyklą prie Makhelotų. 26Iškeliavę iš Makhelotų, pasistatė stovyklą prie Tahato. 27Iškeliavę iš Tahato, pasistatė palapines prie Teracho. 28Iškeliavę iš Teracho, pasistatė stovyklą prie Mitkos. 29Iškeliavę iš Mitkos, pasistatė stovyklą prie Hašmonos. 30Iškeliavę iš Hašmonos, pasistatė stovyklą prie Moserotų. 31Iškeliavę iš Moserotų, pasistatė stovyklą prie Bene Jaakano. 32Iškeliavę iš Bene Jaakano, pasistatė stovyklą prie Hor Gidgado. 33Iškeliavę iš Hor Gidgado, pasistatė stovyklą prie Jotbatos. 34Iškeliavę iš Jotbatos, pasistatė stovyklą prie Abronos. 35Iškeliavę iš Abronos, pasistatė stovyklą prie Ecjon Gebero. 36Iškeliavę iš Ecjon Gebero, pasistatė stovyklą Cino dykumoje, tai yra Kadeše.
Nuo Kadešo ligi Moabo lygumų
37Iškeliavę iš Kadešo, pasistatė stovyklą prie Horo kalno, ties pat Edomo krašto riba. 38VIEŠPAČIUI įsakius, kunigas #Sk 20,22-28; Įst 10,6Aaronas užkopė ant Horo kalno ir ten mirė penkto mėnesio pirmą dieną keturiasdešimt metų po izraelitų išėjimo iš Egipto žemės. 39Aaronas buvo šimto dvidešimt metų, kai mirė ant Horo kalno.
40 # Sk 21,1 Kanaanietis Arado karalius, gyvenantis Negebe, Kanaano krašte, sužinojo apie izraelitų atėjimą.
41Iškeliavę nuo Horo kalno, jie pasistatė stovyklą prie Calmonos. 42Iškeliavę iš Calmonos, pasistatė stovyklą prie Punono. 43Iškeliavę iš Punono, pasistatė stovyklą prie Obotų. 44Iškeliavę iš Obotų, pasistatė stovyklą prie Ije Abarimų Moabo žemėje. 45Iškeliavę iš Ijimų, pasistatė stovyklą prie Dibon Gado. 46Iškeliavę iš Dibon Gado, pasistatė stovyklą prie Almon Diblataimos. 47Iškeliavę iš Almon Diblataimos, pasistatė stovyklą Abarimų kalnuose, priešais Nebojo kalną. 48Iškeliavę nuo Abarimų kalnų, pasistatė stovyklą Moabo lygumose palei Jordaną prie Jericho. 49Jie statėsi stovyklą Moabo lygumose palei Jordaną nuo Bet Ješimotų ligi pat Abel Šitimų.
Kanaano užkariavimas
50Moabo lygumose palei Jordaną prie Jericho VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 51„Kalbėk izraelitams ir sakyk: ‘Kai persikelsite per Jordaną į Kanaano kraštą, 52išvarysite visus krašto gyventojus, sunaikinsite visas jų statulas, sunaikinsite visus liedintus atvaizdus, išgriausite visas jų šventas vietas aukštumose. 53Užimsite kraštą ir jame įsikursite, nes aš jums daviau tą kraštą paveldėti. 54#Sk 26,54-56Padalysite kraštą burtų keliu savo kiltims, – dideliam duosite didesnį paveldą, o mažesniam – mažesnį; paveldas priklausys tam asmeniui, kuriam lems burtai; gausite dalis pagal savo protėvių gimines.
55Bet jei neišvarysite krašto gyventojų, tie, kuriems leisite pasilikti, bus spygliai jūsų akyse ir dygliai jūsų šonuose. Jie kamuos jus krašte, kuriame gyvenate. 56Atsitiks taip, kad pasielgsiu su jumis, kaip buvau užsimojęs su jais pasielgti’“.