Skaičių 27
LBD-EKU
27
Celofhado dukterų paveldas
1Tada išėjo į priekį Celofhado dukterys. Celofhadas buvo Manaso sūnaus Machyro sūnaus Gileado sūnaus Hefero sūnus; jis priklausė vienai iš Juozapo sūnaus Manaso kilčių. Dukterų vardai buvo Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca. 2Jos atsistojo priešais Mozę, kunigą Eleazarą, vadus bei visą bendriją prie įėjimo į Susitikimo Palapinę ir pasakė: 3„Mūsų tėvas mirė dykumoje. Jis nebuvo tarp susibūrusiųjų prieš VIEŠPATĮ Koracho draugėje, bet numirė už savo paties nuodėmę. O sūnų jis nepaliko. 4Kodėl mūsų tėvo vardas turėtų dingti iš jo kilties dėl to, kad jis neturi sūnaus? Duokite mums nuosavybę tarp mūsų tėvo brolių“.
5Mozė pateikė jų atvejį VIEŠPAČIUI. 6VIEŠPATS kalbėjo jam, tardamas: 7#Sk 36,2„Celofhado dukterys teisingai kalba. Tu tikrai turi duoti joms paveldimą nuosavybę tarp jų tėvo brolių. Pervesk joms jų tėvo paveldą. 8Be to, izraelitams kalbėk ir sakyk: ‘Jei miršta vyras, neturėdamas sūnaus, jo paveldą pervesite jo dukteriai. 9Jei jis neturi dukters, atiduosite jo paveldą broliams. 10Jei jis neturi brolių, atiduosite jo paveldą jo tėvo broliams. 11O jei jo tėvas neturi brolių, atiduosite jo paveldą artimiausiam jo kilties giminaičiui, ir jis paveldės jį. Tai bus izraelitams įstatas ir įsakas, kaip VIEŠPATS įsakė Mozei’“.
Jozuė Mozės įpėdinis
12 # Įst 3,23-27; 32,48-52 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: „Užkopk į šį Abarimų virtinės kalną ir pamatyk kraštą, kurį duodu izraelitams. 13Kai būsi jį pamatęs, ir tu būsi paimtas pas savo giminę, kaip buvo paimtas tavo brolis, 14nes judu priešinotės mano žodžiui Cino dykumoje, kai bendrija maištavo. Judu nepatvirtinote mano šventumo jų akyse prie vandens“. (Tai Meribat Kadešo vanduo Cino dykumoje.) 15Mozė kalbėjo VIEŠPAČIUI, tardamas: 16„Tepaskiria VIEŠPATS, kiekvieno žmogaus dvasios Dievas, bendrijai vesti žmogų, 17kuris eitų jų priekyje, išeitų ir nueitų, išvestų ir įvestų juos, kad VIEŠPATIES bendrija nebūtų #1 Kar 22,17; Ez 34,5; Mt 9,36; Mk 6,34kaip avys be piemens“. 18VIEŠPATS atsakė Mozei: „Paimk Nūno sūnų #Iš 24,13Jozuę, dvasios vyrą, ir uždėk ant jo savo ranką. 19Pastatyk jį priešais kunigą Eleazarą bei visą bendriją ir įgaliok jį visų akyse. 20Suteik jam savo prakilnumo, kad paklustų visa izraelitų bendrija. 21Jis remsis kunigu Eleazaru, kuris #Iš 28,30; 1 Sam 14,41; 28,6Urimais ieškos nuosprendžio jo labui VIEŠPATIES akivaizdoje. Jo įsakymu jie išeis ir jo įsakymu įeis, jis ir drauge su juo visi izraelitai – visa bendrija“.
22Mozė darė, kaip VIEŠPATS jam įsakė. Paėmęs Jozuę, liepė jam stotis priešais kunigą Eleazarą ir visą bendriją. 23Tada uždėjo ant jo rankas ir #Įst 31,23įgaliojo jį, kaip VIEŠPATS buvo per Mozę kalbėjęs.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis