Skaičių 26
LBD-EKU

Skaičių 26

26
1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir kunigo Aarono sūnui Eleazarui: 2#Sk 1,1-46„Surašykite visą izraelitų bendriją nuo dvidešimt metų ir vyresnius pagal jų protėvių namus, visus tinkamus karinei tarnybai Izraelyje“. 3Mozė ir kunigas Eleazaras taip paaiškino jiems Moabo lygumose prie Jordano, priešais Jerichą, tardami: 4„[surašysime žmones] nuo dvidešimt metų ir vyresnius“, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.
Štai izraelitai, išėję iš Egipto žemės:
5Izraelio pirmagimis Rubenas. Rubeno palikuonys: iš Henocho – henochų kiltis, iš Paluvo – paluvų kiltis, 6iš Hecrono – hecronų kiltis, iš Karmio – karmių kiltis. 7Tokios tat yra rubenų kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt. 8Paluvo palikuonis – Eliabas. 9Eliabo palikuonys: Nemuelis, Datanas ir Abiramas. Tai tie patys sueigoje išrinkti Datanas ir Abiramas, kurie sukilo prieš Mozę ir Aaroną kartu su Korachu, maištaudami prieš VIEŠPATĮ. 10Tada žemė, pravėrusi savo burną, prarijo juos drauge su Korachu, kai toji draugė žuvo, ir ugnis sunaikino du šimtus penkiasdešimt vyrų. Jie buvo įspėjimo ženklas. 11Tačiau Koracho palikuonys neišmirė.
12Simeono palikuonys pagal jų kiltis: iš Nemuelio – nemuelitų kiltis, iš Jamino – jaminų kiltis, iš Jachino – jachinų kiltis, 13iš Zeracho – zerachų kiltis, iš Sauliaus – saulių kiltis. 14Tokios tat yra simeonų kiltys, iš viso dvidešimt du tūkstančiai du šimtai.
15Gado palikuonys pagal jų kiltis: iš Cefono – cefonų kiltis, iš Hagio – hagių kiltis, iš Šūnio – šūnių kiltis, 16iš Oznio – oznių kiltis, iš Erio – erių kiltis, 17iš Arodo – arodų kiltis, iš Arelio – arelitų kiltis. 18Tokios tat yra Gado kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
19Judo sūnūs: Eras ir Onanas; Eras ir Onanas numirė Kanaano krašte. 20Judo palikuonys pagal jų kiltis: iš Šelos – šelų kiltis, iš Pereco – perecų kiltis, iš Zeracho – zerachų kiltis. 21Pereco palikuonys: iš Hecrono – hecronų kiltis, iš Hamulo – hamulų kiltis. 22Tokios tat yra Judo kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.
23Isacharo palikuonys pagal jų kiltis: iš Tolos – tolų kiltis, iš Pūvos – pūvų kiltis, 24iš Jašubo – jašubų kiltis, iš Šimrono – šimronų kiltis. 25Tokios tat yra Isacharo kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai.
26Zabulono palikuonys pagal jų kiltis: iš Seredo – seredų kiltis, iš Elono – elonų kiltis, iš Jachleelio – jachleelitų kiltis. 27Tokios tat yra zabulonų kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
28Juozapo palikuonys pagal jų kiltis: Manasas ir Efraimas. 29Manaso palikuonys: iš Machyro – machyrų kiltis. Machyras buvo Gileado tėvas, o iš Gileado kilo gileadiečių kiltys. 30Gileado palikuonys: iš Jezero – jezerų kiltis, iš Heleko – helekų kiltis, 31iš Asrielio – asrielitų kiltis, iš Šechemo – šechemų kiltis, 32iš Šemidos – šemidų kiltis, iš Hefero – heferų kiltis. 33Hefero sūnus Celofhadas sūnų neturėjo, tik dukteris. Dukterų vardai: Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca. 34Tokios tat yra Manaso kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.
35Štai Efraimo palikuonys pagal jų kiltis: iš Šutelacho – šutelachų kiltis, iš Bechero – becherų kiltis, iš Tahano – tahanų kiltis. 36Šutelacho palikuonys: iš Erano – eranų kiltis. 37Tokios tat yra Efraimo kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai. Tokie tat yra Juozapo palikuonys pagal jų kiltis.
38Benjamino palikuonys pagal jų kiltis: iš Belos – belų kiltis, iš Ašbelio – ašbelitų kiltis, iš Ahiramo – ahiramų kiltis, 39iš Šefufamo – šefufamų kiltis, iš Hufamo – hufamų kiltis. 40Belos sūnūs: Ardas ir Naamanas. Iš Ardo – ardų kiltis, iš Naamano – naamanų kiltis. 41Tokie tat yra Benjamino palikuonys pagal jų kiltis. Įtrauktųjų į sąrašą buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai.
42Štai Dano palikuonys pagal jų kiltis: iš Šuhamo – šuhamų kiltis. Tokie tat yra Dano palikuonys pagal jų kiltis. 43Iš visų Šuhamo kilčių įtrauktųjų į sąrašą buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.
44Ašero palikuonys pagal jų kiltis: iš Imnos – imnų kiltis, iš Išvio – išvių kiltis, iš Berijos – berijų kiltis. 45Berijos palikuonys: iš Hebero – heberų kiltis, iš Malkielio – malkielitų kiltis. 46Ašero dukters vardas buvo Seracha. 47Tokios tat yra Ašero kiltys. Įtrauktųjų į sąrašą buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.
48Naftalio palikuonys pagal jų kiltis: iš Jachceelio – jachceelitų kiltis, iš Gūnio – gūnių kiltis, 49iš Jecero – jecerų kiltis, iš Šilemo – šilemų kiltis. 50Tokios tat yra Naftalio kiltys, kiltis po kilties. Įtrauktųjų į sąrašą buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.
51Įtrauktųjų į sąrašą izraelitų buvo šeši šimtai ir vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt.
52 # Sk 34,13; Joz 14,1-2 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 53„Tai jiems pagal vardų skaičių kraštas bus padalytas kaip paveldas. 54Didelei kilčiai – didelis paveldas, mažai kilčiai – mažas paveldas. Kiekvienai giminei paveldas bus duotas pagal įtrauktųjų į sąrašą skaičių. 55Be to, kraštas turi būti padalytas metant burtus; jie gaus paveldą pagal savo protėvių giminių skaičių. 56Jų paveldas bus paskirstytas burtais ir didelei, ir mažai [giminei]“.
Levitų surašymas
57Levitai, įtraukti į sąrašą pagal jų kiltis: iš Geršono kilo geršonų kiltis, iš Kehato – kehatų kiltis, iš Merario – merarių kiltis. 58Štai Levio kiltys: libnių kiltis, hebronų kiltis, machlių kiltis, mušių kiltis, korachų kiltis. Kehatui gimė Amramas. 59Amramo žmona buvo Jochebeda, Levio duktė, gimusi Leviui Egipte. Ji pagimdė Amramui Aaroną, Mozę ir jų seserį Mirjamą. 60#Sk 3,2Aaronui gimė Nadabas, Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras. 61#Kun 10,1-2; Sk 3,4Tačiau Nadabas ir Abihuvas mirė, atnašaudami nešventą ugnį VIEŠPATIES akivaizdoje. 62Įtrauktųjų į sąrašą buvo dvidešimt trys tūkstančiai, įskaitant visus vieno mėnesio ir vyresnius vyriškius. Jie nebuvo įtraukti į sąrašą tarp izraelitų, nes jiems nebuvo paskirtos dalies tarp izraelitų.
63Taigi tokie buvo Mozės ir kunigo Eleazaro įrašytieji į sąrašą, surašant izraelitus Moabo lygumose prie Jordano, priešais Jerichą. 64Tarp jų nebuvo nė vieno iš tų, kuriuos Mozė ir Aaronas buvo įtraukę į sąrašą, surašydami izraelitus Sinajaus dykumoje, 65nes VIEŠPATS apie juos buvo pasakęs: #Sk 14,26-35„Jie mirs dykumoje!“ Nė vienas jų neišliko, išskyrus Jefunės sūnų Kalebą ir Nūno sūnų Jozuę.