Nehemijo 10
LBD-EKU

Nehemijo 10

10
Tautos įsipareigojimas
1Turėdami visa tai prieš akis, mes sudarome tvirtą sutartį raštu. Šiame antspauduotame rašte įrašyti vardai mūsų didžiūnų, levitų ir kunigų.
2Antspauduotame rašte įrašyti: Hachalijos sūnus valdytojas Nehemijas ir Zedekija; 3Seraja, Azarija, Jeremija, 4Pašhūras, Amarija, Malkija, 5Hatušas, Šebanija, Maluchas, 6Harimas, Meremotas, Abdija, 7Danielius, Ginetonas, Baruchas, 8Mešulamas, Abija, Mijaminas, 9Maazija, Bilgajas, Šemaja; tai kunigai;
10levitai: Azanijos sūnus Jozuė, iš Henadado sūnų – Binujas ir Kadmielis 11bei jų giminaičiai: Šebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hananas, 12Michėjas, Rehobas, Hašabija, 13Zakūras, Šerebija, Šebanija, 14Hodija, Banis, Beninuvas;
15žmonių vadai: Parošas, Pahat Moabas, Elamas, Zatuvas, Banis, 16Būnis, Azgadas, Bebajas, 17Adonija, Bigvajas, Adinas, 18Ateras, Ezekijas, Azūras, 19Hodija, Hašumas, Becajas, 20Harifas, Anatotas, Nebajas, 21Magpiašas, Mešulamas, Hezyras, 22Mešezabelis, Cadokas, Jadūva, 23Pelatija, Hananas, Anaja, 24Ozėjas, Hananija, Hašubas, 25Ha Lohešas, Pilha, Šobekas, 26Rehumas, Hašabna, Maasėja, 27Ahija, Hananas, Ananas, 28Maluchas, Harimas, Baana.
29O kiti žmonės – kunigai, levitai vartininkai, giesmininkai, Šventyklos tarnai ir visi, kurie yra atsiskyrę nuo šalies tautų, kad laikytųsi Dievo Įstatymo, drauge su savo žmonomis, sūnumis, dukterimis, su visais, kurie žino ir supranta – 30#Iš 34,16; Įst 7,3vienijasi su savo garbingais giminėmis iškilminga priesaika, norėdami sekti Dievo Įstatymu, duotu per Dievo tarną Mozę, ištikimai laikydamiesi ir vykdydami visus VIEŠPATIES, mūsų VIEŠPATIES, įsakymus, įsakus ir įstatus.
31 # Iš 23,10-11; Kun 25,1-7 Sutarta, kad mes neduosime savo dukterų vesti šalies tautoms, nei imsime jų dukterų savo #Įst 15,1-2sūnums. 32#Iš 30,11-16Kai šalies tautos atneš prekių ar kokių nors grūdų parduoti šabo dieną, per šabą ar bet kokią kitą šventą dieną, mes jų nepirksime. Septintaisiais metais atsisakysime žemės derliaus ir visų neapmokėtų skolų.
33Be to, įsipareigojame kasmet duoti trečdalį šekelio mūsų Dievo Namų tarnybai – 34padėtinės duonos eilėms, nuolatinei javų atnašai, nuolatinei deginamajai aukai, šabų, jaunačių, iškilmių atnašoms, pašventintų dovanų atnašoms bei atnašoms už nuodėmę permaldavimui už Izraelį ir visiems darbams mūsų Dievo Namuose. 35#Iš 23,19; 34,26; Įst 26,2Taip pat mes metėme burtus tarp kunigų, levitų ir žmonių dėl malkų atnašos mūsų Dievo Namams. Kiltys privalo jas atnešti kasmet nustatytu laiku, kad būtų kuro VIEŠPATIES, mūsų Dievo, aukurui, kaip parašyta Įstatyme. 36#Iš 13,2Be to, įsipareigojame kasmet atgabenti į VIEŠPATIES Namus mūsų laukų ir visų sodų pirmienų. 37Taip pat mūsų sūnų ir mūsų gyvulių pirmagimius, kaip įsakyta Įstatyme, mūsų kaimenių ir bandų pirmagimius atgabenti į mūsų Dievo Namus kunigams, tarnaujantiems mūsų Dievo Namuose. 38Taip pat mes atnešime į mūsų Dievo Namų sandėlius pirmąją tešlos dalį – pirmienas mūsų grūdų dovanų, visų medžių vaisių, vyno ir aliejaus kunigams ir mūsų laukų #Sk 18,21dešimtines levitams. Jie, levitai, surinks dešimtinę visuose mūsų miestuose, kurie pavaldūs mūsų tarnybai. 39Kunigas, Aarono palikuonis, bus su levitais jiems renkant dešimtinę; levitai atneš #Sk 18,26dešimtinę nuo savo dešimtinių į mūsų Dievo Namų iždo sandėlius. 40Izraelitai ir levitai javų, vyno ir aliejaus dovanas turi sunešti į sandėlius. Ten yra šventovės reikmenys, ten yra kunigai, einantys tarnybą, vartininkai ir giesmininkai.
Mes nepaliksime daugiau Dievo Namų“.