Mato 12
LBD-EKU

Mato 12

12
Jėzus ir fariziejai
(Mk 2,23-28; Lk 6,1-5)
1Anuo metu šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad #Įst 23,26ėmė skintis varpų ir valgyti. 2Tai pamatę, fariziejai jam sakė: „Žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas per šabą draudžiama“. 3Jis atsakė: „Ar neskaitėte, #1 Sam 21,1-6ką darė Dovydas ir jo palydovai, būdami alkani? 4Kaip jie nuėjo į Dievo Namus ir valgė padėtinės duonos, #Kun 24,9nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams. 5#Sk 28,9-10Arba gal neskaitėte Įstatyme, jog per šabą kunigai šventykloje pažeidžia šabo poilsį ir nenusikalsta? 6Bet sakau jums: čia daugiau negu šventykla! 7#Mt 9,13Jei būtumėte supratę, ką reiškia #Oz 6,6aš noriu gailestingumo, o ne aukos, nebūtumėte pasmerkę nekaltų.
8Žmogaus Sūnus yra šabo Viešpats“.
9Iš ten išėjęs, jis atėjo į jų sinagogą. 10Čia buvo žmogus padžiūvusia ranka. Jie paklausė Jėzų (kad galėtų apkaltinti): „Ar leistina šabo dieną gydyti?“ 11Jis atsakė: #Lk 14,5„Kas iš jūsų, turėdamas vieną avį, jeigu ji per šabą įkris į duobę, nestvers jos ir neištrauks?! 12O kiek daug brangesnis už avį žmogus! Taigi leistina daryti gera šabo dieną“. 13Tuomet tarė žmogui: „Ištiesk ranką!“ Tas ištiesė, ir ji tapo sveika kaip ir antroji. 14Išėję fariziejai susimokė Jėzų pražudyti.
Jėzus – išrinktasis
15Tai žinodamas, Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį, ir jis visus gydė, 16bet įspėdavo, kad jo negarsintų. 17Taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijo žodžiai:
18 # Iz 42,1-4 Štai mano išrinktasis tarnas,
mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela.
Aš suteiksiu jam savo Dvasią,
ir jis skelbs tautoms teisingumą.
19 Jis nesiginčys, nešauks,
ir negirdės niekas gatvėse jo balso.
20 Jis nenulauš palūžusios nendrės
ir neužgesins gruzdančio dagčio,
kol nenuves į pergalę teisingumo;
21 o jo vardas teiks viltį tautoms.
Jėzus ir Belzebulas
(Mt 9,32-34; Mk 3,23-30; 9,40; Lk 11,14-23)
22Kartą pas Jėzų buvo atvestas apsėstasis, kuris buvo aklas ir nebylys. Jėzus išgydė jį, tada šis prakalbo ir praregėjo.
23Ištisos minios netvėrė iš nuostabos ir klausinėjo: „Ar nebus šitas Dovydo Sūnus?!“ 24Tai išgirdę, fariziejai sakė: #Mt 9,34; 10,25„Jis išvaro demonus ne kitaip, kaip tik demonų valdovo Belzebulo galia“. 25Žinodamas jų mintis, Jėzus tarė: „Kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaubta, ir joks suskilęs miestas ar namas neišsilaikys. 26Tad jeigu šėtonas išvarinėtų šėtoną, irgi būtų savyje susiskaldęs. Kaipgi tuomet galėtų išsilaikyti jo karalystė? 27Jeigu jau aš išvarau demonus Belzebulo galia, tai kieno galia išvaro jūsų sekėjai#12,27 Pažod.: „jūsų sūnūs“.?! Todėl jie bus jūsų teisėjai. 28Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo Dvasios jėga, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė.
29Argi gali kas nors įsilaužti į galiūno namus ir pasiglemžti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūno?! Tik tada jis apiplėš jo namus.
30 # Mk 9,40 Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto.
Nuodėmės Šventajai Dvasiai
(Mt 7,16-20; Lk 12,10; 6,43-45)
31Sakau jums: kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet piktžodžiavimas Dvasiai nebus atleistas. 32#Lk 12,10Jei kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime.
33Arba sakykite medį esant gerą ir jo vaisių gerą, arba sakykite medį esant netikusį ir jo vaisių blogą, nes #Mt 7,20; Lk 6,44medis pažįstamas iš vaisių. 34#Mt 3,7; 23,33; Lk 3,7Angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gera, būdami blogi?! Juk #Mt 15,18; Lk 6,45burna kalba tai, ko pertekusi širdis. 35Geras žmogus iš gero lobyno iškelia gera, o blogas iš blogo lobyno iškelia bloga. 36Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. 37Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas“.
Jonos ženklas
(Mk 8,11-12; Lk 11,29-32)
38Tuomet kai kurie Rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: #Mt 16,1; Mk 8,11; Lk 11,16„Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą“. 39Jis atsakė: #Mt 16,4; Mk 8,12„Pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas. 40Kaip #Jon 2,1Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje. 41Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes #Jon 3,5jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. 42#1 Kar 10,1-10; 2 Met 9,1-12Pietų šalies karalienė#12,42 Žr. 1 Kar 10,1–10. teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių klausytis Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas.
Nelabojo sugrįžimas
(Lk 11,24-26)
43Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio, ir neranda. 44Tada ji sako: ‘Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau’. Sugrįžusi randa juos tuščius, iššluotus ir išpuoštus. 45Tada eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip atsitiks ir šiai piktai kartai“.
Jėzaus giminaičiai
(Mk 3,31-35; Lk 8,19-21)
46Jam tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. 47O kažkas jam pranešė: „Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasikalbėti“. 48Jis atsakė pranešusiam: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“ 49Ir ištiesęs ranką į mokinius tarė: „Štai mano motina ir mano broliai! 50Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.