Mato 11
LBD-EKU

Mato 11

11
Jonas Krikštytojas ir Jėzus
(Lk 7,18-28; 16,16)
1Baigęs nurodymus dvylikai mokinių, Jėzus iškeliavo mokyti ir skelbti [Evangelijos] kituose miestuose.
2Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: 3„Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ 4Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: 5#Iz 35,5-6aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, #Iz 61,1vargdieniams skelbiama geroji naujiena. 6Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“.
7Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? 8Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys antai gyvena karaliaus rūmuose. 9Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo! 10Jis yra tasai, apie kurį parašyta:
# Mal 3,1 Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį,
ir jis nuties tau kelią.
11Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausiasis dangaus karalystėje didesnis už jį. 12#Lk 16,16Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. 13Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, 14ir jeigu norite priimti, tai #Mal 3,23; Mt 17,10-13; Mk 9,11-13jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti. 15Kas turi ausis, teklauso!
Jėzus apie savo kartą
(Lk 7,31-35)
16Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus, kurie sėdi prekyvietėje ir šaukia savo draugams:
17‘Mes jums grojome, o jūs nešokote.
Mes giedojome raudas, o jūs nerypavote..’.
18Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie kalbėjo: ‘Jis demono apsėstas’. 19Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako: ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis’. Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais“.
Vargas neatsiverčiantiems
(Lk 10,13-15)
20Tada Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė: 21„Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu #Iz 23,1-18; Ez 26,1–28,26; Jl 4,4-8; Am 1,9-10; Zch 9,2-4Tyre ar Sidone būtų įvykę tokių stebuklų, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atsivertę ir atgailoję su ašutine bei pelenuose. 22Todėl sakau jums: Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums! 23Ir tu, Kafarnaume, #Iz 14,13-15negi būsi išaukštintas iki dangaus? Tu nugarmėsi iki mirusiųjų pasaulio! Jeigu #Pr 19,24-28Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, ji stovėtų dar ir šiandien. 24Todėl sakau jums: Sodomos žemei #Mt 10,15; Lk 10,12bus lengviau teismo dieną negu tau“.
Jėzaus misija
(Lk 10,21-22)
25Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.
26Taip, Tėve, nes tau taip patiko.
27 # Jn 3,35 Viskas man yra mano Tėvo atiduota;
ir #Jn 1,18; 10,15niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas,
nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus
ir tas, kam Sūnus panorės apreikšti.
28Ateikite pas mane visi,
kurie vargstate ir esate prislėgti;
aš jus atgaivinsiu!
29Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs,
nes aš romus ir nuolankios širdies,
ir #Jer 6,16jūs rasite savo sieloms atgaivą.
30Mano jungas švelnus,
mano našta lengva“.