Kunigų 19
LBD-EKU

Kunigų 19

19
Įvairios elgesio taisyklės
1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2„Kalbėk visai izraelitų bendrijai ir sakyk jiems: #Kun 11,44-45; 1 Pt 1,16‘Būkite šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų Dievas, esu šventas. 3#Iš 20,12; Įst 5,16Kiekvienas gerbs savo motiną ir tėvą, #Iš 20,8; Įst 5,12švęs mano šabus; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. 4#Kun 26,1Nesikreipkite į stabus ir #Iš 20,23; 34,17; Įst 17,2-5nedirbkite sau liedinamų dievų; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.
5Kai atnašaujate bendravimo auką VIEŠPAČIUI, atnašaukite taip, kad ji būtų maloni jūsų labui. 6Ji bus suvalgoma tą pačią dieną, kai paaukojate, arba rytojaus dieną; o kas liko ligi trečios dienos, turi būti sudeginta ugnyje. 7Jeigu ji iš viso būtų valgoma trečią dieną, ji bus pasibjaurėtina. Ji nebus maloni. 8Kas ją valgo, užsitraukia kaltę, nes išniekina tai, kas VIEŠPAČIUI šventa. Toks žmogus bus pašalintas iš savo tautos.
9 # Kun 23,22; Įst 24,19-22 Kai pjaunate savo krašto derlių, nepjausi iki pat savo lauko pakraščių nei rinksi likusias derliaus varpas. 10Savo vynuogyno plikai nenuskinsi ir savo vynuogyne nukritusių vynuogių nerankiosi, paliksi jas vargšui ir ateiviui; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.
11 # Iš 20,15; Įst 5,19 Nevogsite, #Iš 20,16; Įst 5,20nesielgsite apgaulingai ir vieni kitiems nemeluosite. 12#Iš 20,7; Įst 5,11; Mt 5,33Neprisieksite apgaulingai mano vardu, išniekindami savo Dievo vardą; aš esu VIEŠPATS.
13 # Įst 24,14-15 Neengsi savo artimo, neapiplėši. Neužlaikysi darbininko atlygio ligi ryto. 14Neužgausi nebylio, #Įst 27,18nepadėsi kliūties neregiui. Bijosi savo Dievo; aš esu VIEŠPATS.
15 # Iš 23,6-8; Įst 16,19 Nesielgsi neteisingai, darydamas sprendimą; nebūsi šališkas vargšui ir nenusileisi didžiūnui, bet teisi savo artimą teisingai. 16Nevaikštinėsi skleisdamas šmeižtus tarp savo giminių; savo artimo gyvasties nestatysi į pavojų; aš esu VIEŠPATS.
17Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. #Mt 18,15Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmės. 18Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš tautiečius, bet #Mt 5,43; 19,19; 22,39; Mk 12,31; Lk 10,27; Rom 13,9; Gal 5,14; Jok 2,8mylėsi savo artimą kaip save patį; aš esu VIEŠPATS.
19 # Įst 22,9-11 Laikysitės mano įstatų. Nekergsi savo galvijų su kita rūšimi; nesėsi savo dirvoje dviejų sėklų rūšių; nenešiosi drabužio, pasiūto iš dvejopo audeklo.
20Jei kuris nors vyras turėtų lytinių santykių su moterimi, kuri yra vergė, pažadėta kitam vyrui, bet neišpirkta ar dar negavusi laisvės, reikalas turės būti ištirtas. Mirtimi jiedu nebus nubausti, nes ji dar nebuvo išlaisvinta. 21Bet jis turi atvesti prie įėjimo į Susitikimo Palapinę atnašos už kaltę aviną kaip savo auką už kaltę VIEŠPAČIUI. 22Kunigas atliks permaldavimą atnašos už kaltę avinu VIEŠPATIES akivaizdoje jo labui už nuodėmę, kuria jis nusidėjo. Ir nuodėmė, kuria jis nusidėjo, bus jam atleista.
23Kai ateisite į kraštą ir pasodinsite ten įvairių vaismedžių, iš pradžių laikysite jų vaisius esant tarsi neapipjaustytus. Trejus metus jie bus jums tarsi neapipjaustyti ir negali būti valgomi. 24Ketvirtaisiais metais visi jų vaisiai bus pašvęsti VIEŠPAČIUI kaip padėkos atnaša. 25Tik penktaisiais metais jų vaisius galite valgyti; taip jų derlius bus jums gausesnis; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.
26 # Pr 9,4; Kun 7,26-27; 17,10-14; Įst 12,16.23; 15,23 Nevalgykite nieko su krauju. #Įst 18,10Neužsiimkite būrimu ar kerėjimu. 27#Kun 21,5; Įst 14,1Nekirpsite plaukų ant savo smilkinių, netaršysite savo barzdos#19,27 Žr. Kun 10, 6.. 28Savo kūno nežeisite įsipjovimais mirusiųjų labui, savo odos netatuiruosite jokiais ženklais; aš esu VIEŠPATS.
29 # Įst 23,17 Neišniekink savo dukters ir nepadaryk jos kekše, kad kraštas neįpultų į kekšystę ir neprisipildytų nedorumo. 30#Kun 26,2Laikykitės mano šabų ir gerbkite mano šventyklą; aš esu VIEŠPATS.
31Nesikreipkite į #Įst 18,11; 1 Sam 28,3; 2 Kar 23,4; Iz 8,19dvasias ir kerėtojus; jų patarimo neieškokite, kad nebūtumėte suteršti; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.
32Atsistosi prieš žilagalvį, pagerbsi seną žmogų ir bijosi savo Dievo; aš esu VIEŠPATS.
33 # Iš 22,21; Įst 24,17-18; 27,19 Jei gyventų su jumis jūsų krašte ateivis, jo neskriausi. 34Ateivis, gyvenantis su jumis, bus jums tarp jūsų kaip vietinis; mylėsi jį kaip save patį, nes jūs buvote ateiviai Egipto žemėje; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.
35 # Įst 25,13-16; Pat 20,10; Ez 45,10 Nesielgsite nesąžiningai, matuodami dydį, svorį ir kiekį. 36Turėsite teisingas svarstykles, teisingus svarsčius, teisingą efą ir teisingą hiną; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas, kuris išvedžiau jus iš Egipto žemės. 37Laikysitės visų mano įstatų bei visų mano įsakų ir juos vykdysite; aš esu VIEŠPATS’“.