Jono 13
LBD-EKU

Jono 13

13
Jėzus plauna mokiniams kojas
1Tai buvo prieš Velykų#13,1 ST – Pascha. šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo.
2Vakarieniaujant, kai velnias jau buvo įkvėpęs Simono sūnaus Judo Iskarijoto širdin sumanymą išduoti jį, 3žinodamas, kad Tėvas yra visa atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einąs pas Dievą, 4Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia rankšluosčiu. 5Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs.
6Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako: „Viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas!“ 7Jėzus jam atsakė: „Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi“. 8Petras atsiliepė: „Tu nemazgosi man kojų per amžius!“ Jėzus jam sako: „Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi“. 9Tada Simonas Petras sušuko: „Viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas, ir galvą!“ 10Jėzus į tai atsakė: „Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarūs, deja, ne visi“. 11Jis mat žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė: „Jūs ne visi švarūs“.
12 # Lk 22,27 Numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir, sugrįžęs prie stalo, paklausė: „Ar suprantate, ką jums padariau? 13Jūs vadinate mane Mokytoju ir Viešpačiu, ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. 14Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. 15Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. 16Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
# Mt 10,24; Lk 6,40; Jn 15,20 tarnas ne didesnis už savo šeimininką,
ir pasiuntinys ne didesnis už savo siuntėją.
17Jeigu tai suprantate, būsite palaiminti taip elgdamiesi. 18Deja, tai sakau ne apie visus jus. Aš žinau, ką esu išsirinkęs, bet turi išsipildyti Rašto žodžiai: #Ps 41,10Tas, kuris valgė mano duoną, taikėsi mane sutrypti.
19Sakau jums jau dabar, prieš įvykstant,
kad įvykus tikėtumėte, jog Aš Esu.
20 # Mt 10,40; Mk 9,37; Lk 9,48; 10,16 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
kas priima mano pasiuntinį,
tas priima mane,
o kas mane priima,
priima tą, kuris mane yra siuntęs“.
Įspėjimas apie išdavystę
21Tai pasakęs, Jėzus labai susijaudino ir tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų išduos mane!“ 22Mokiniai ėmė žvalgytis vienas į kitą, spėliodami, kurį jis turįs omenyje. 23Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. 24Simonas Petras pamojo jam ir pašnibždėjo: „Sužinok, apie kurį jis kalba“. 25Šisai, pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės, paklausė: „Kas jis, Viešpatie?“ 26Jėzus atsiliepė: „Tai tas, kuriam padažęs paduosiu kąsnį“. Ir, pamirkęs kąsnį dubenyje, jis padavė Judui Iskarijotui, Simono sūnui. 27Kai šis nurijo kąsnį, įėjo į jį šėtonas. O Jėzus jam sako: „Ką darai, daryk greičiau!“ 28Nė vienas iš sėdinčių už stalo nesuprato, kodėl jis taip pasakė. 29Kadangi Judo žinioje buvo kasa, kai kurie pamanė, jog Jėzus jam įsakęs: „Nupirk, ko mums reikia šventėms“ ar liepęs ką duoti vargšams. 30Tad anas, nurijęs kąsnį, tuojau išėjo. Buvo naktis.
31Jam pasišalinus, Jėzus prabilo:
„Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas,
ir Dievas pašlovintas per jį.
32O jeigu Dievas pašlovintas per jį,
tai Dievas pašlovins jį pas save,
bematant jį pašlovins.
Naujasis įsakymas
33Vaikeliai,
aš jau nebeilgai būsiu su jumis.
Jūs ieškosite manęs,
bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs:
# Jn 7,34 kur aš išeinu, jūs negalite eiti...
34 # Jn 15,12.17; 1 Jn 3,23; 2 Jn 5 Aš jums duodu naują įsakymą,
kad jūs vienas kitą mylėtumėte;
kaip aš jus mylėjau,
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!
35Iš to visi pažins,
kad esate mano mokiniai,
jei mylėsite vieni kitus“.
Kelias pas Tėvą
36Simonas Petras jį paklausė: „Kur eini, Viešpatie?“ Jėzus atsakė: „Kur aš einu, tu dabar negali manęs palydėti, bet vėliau palydėsi“. 37Petras vėl klausė: „Viešpatie, kodėl gi negaliu dabar tavęs lydėti? Aš ir gyvybę už tave guldysiu!“ 38Jėzus atsakė: „Tu guldysi už mane gyvybę? Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi!