Izaijo 8
LBD-EKU

Izaijo 8

8
Izaijo sūnus
1 VIEŠPATS liepė man: „Imk į rankas didelę rašymo lentą ir parašyk ant jos aiškiomis raidėmis: Maher Šalal Haš Bazo#8,1 Hebr. „greitai [imk] grobį [ir] skubėk plėšti“. nuosavybė“. 2Aš pasirūpinau gauti patikimų liudytojų – kunigą Ūriją ir Zachariją, Jeberechijo sūnų, kad jie man paliudytų. 3Po to suėjau su pranaše, ji pastojo ir pagimdė sūnų. O VIEŠPATS tarė man: „Duok jam vardą Maher Šalal Haš Bazas, 4nes daug anksčiau, negu kūdikis išmoks tarti ‘tėti’ ir ‘mama’, Damasko turtai ir Samarijos grobiai bus išplėšti Asirijos karaliaus“. 5VIEŠPATS toliau kalbėjo ir sakė: 6„Kadangi ši tauta paniekino ramiai tekančius Siloamo vandenis ir nutirpo iš baimės prieš Reciną ir Remalijo sūnų, 7VIEŠPATS tvindo jiems Upės vandenis, sraunius ir galingus, – Asirijos karalių ir visą jo galybę. Ji užtvindys visus kanalus, išsilies per visus krantus. 8Ji užlies Judą, užtvindys ir nutekės, bus apsėmusi net iki kaklo.
Emanueli, jis#8,8 T. y. Asirijos karalius. išties savo sparnus
virš viso tavo plačiojo krašto!
9Žinokite, tautos, ir baisėkitės!
Klausykitės, visos tolimos šalys!
Ginkluokitės, bet būsite nualintos!
Ginkluokitės, bet būsite nusiaubtos!
10Brandinkite sumanymą,
bet jis nueis vėjais;
spręskite, ką daryti,
bet savo sprendimo neįvykdysite,
nes ‘Su mumis yra Dievas’“#8,10 T. y. Emanuelis.!
Izaijo mokiniai
11Šitaip man kalbėjo VIEŠPATS, paėmęs mane už rankos ir įspėdamas nesielgti, kaip elgiasi ši tauta: 12„Nevadinkite suokalbiu viso to, ką ši tauta vadina suokalbiu; #1 Pt 3,14-15nebijokite to, ko ji bijo, ir nenuogąstaukite. 13Tik su Galybių VIEŠPAČIU renkite suokalbį#8,13 Arba: „Tik Galybių VIEŠPATĮ laikykite šventu“., nes jis – jūsų baimė ir nuogąstavimas. 14Vis dėlto jis bus žabangos#8,14 Arba: „šventykla“., pažaidos #1 Pt 2,8akmuo ir nuopuolio priežastis abiem Izraelio namams, kilpa ir spąstai Jeruzalės gyventojams. 15Daugelis suklups ant jų, puls ir susižalos, įklius į spąstus ir bus pagauti“.
Viešpaties laukiant
16Suvyniok liudijimo raštą, užantspauduok mokymą ir laikyk tarp mano mokinių! 17Aš pasitikiu VIEŠPAČIU, kuris slepia savo veidą nuo Jokūbo namų. Taip, #Hbr 2,13aš jo lauksiu! 18#Hbr 2,13Žiūrėkite į mane ir į mano vaikus, kuriuos VIEŠPATS man davė: mes esame ženklai ir įspėjimas Izraeliui iš Galybių VIEŠPATIES, gyvenančio ant Siono kalno. 19O jei žmonės jums sakys: „Kreipkitės į vėles ir būrėjus, kurie šnabžda ir dūsauja! Argi neturėtų tauta atsiklausti savo dievų, tartis su mirusiaisiais dėl gyvųjų 20mokymo ir liudijimo?“ – be abejo, taip kalbantieji neregės aušros! 21Jie pereis per kraštą niūrūs ir alkani. Nuo to jie taps pikti, keiks savo karalių ir savo dievus. Jie žvelgs į padanges, bet ten bus tik tamsa be jokios aušros, 22jie susikaupę žiūrės į žemę, bet čia bus vargas ir tamsybės, nes debesys nepraleidžia šviesos#8,22 Hebr. teksto 8,23–9,20 atitinka kai kurių vertimų 9,1-21..
Ramybės Kunigaikštis
23Tačiau patyrusieji vargą neliks tamsoje. Kaip seniau buvo pažeminęs #Mt 4,15Zabulono kraštą ir Naftalio kraštą, taip ilgainiui jis išaukštins Pajūrio vieškelį, kraštą į vakarus nuo Jordano, tautų Galilėją.