Izaijo 55
LBD-EKU

Izaijo 55

55
Kvietimas pas Viešpatį
1 # Apr 21,6; 22,17 Nagi visi, kurie trokštate,
ateikite prie vandens!
Net jei neturite pinigų,
ateikite, pirkite duonos ir valgykite!
Ateikite, pirkite vyno ir pieno
be pinigų ir be kainos!
2Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona,
ir atiduodate uždarbį už tai, kas nepasotina?
Paklausykite manęs, ir valgysite tai, kas gera,
gardžiuositės skanėstais.
3Ateikite pas mane ir rūpestingai klausykitės,
kad turėtumėte gyvenimą.
Aš sudarysiu su jumis amžinąją Sandorą,
remdamasis #Apd 13,34savo ištikimąja meile Dovydui.
4Štai padariau jį #Apr 1,5liudytoju tautoms,
vadu ir tautų valdovu.
5Ir tu pašauksi tautą, kurios nepažinai,
o tautos, kurios tavęs nepažino, bėgs pas tave
dėl VIEŠPATIES, tavo Dievo,
ir dėl Izraelio Šventojo,
kuris tau suteikė tokią garbę.
6Ieškokite VIEŠPATIES, kai galima jį rasti,
šaukitės jo, kai jis arti.
7Tepalieka nedorėlis savo kelią
ir nusidėjėlis – savo kėslus!
Tegrįžta jis pas VIEŠPATĮ, kad jo pasigailėtų,
pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus.
8„Juk mano mintys – ne jūsų mintys,
o mano keliai – ne jūsų keliai, – tai VIEŠPATIES žodis. –
9Kaip aukštas dangus viršum žemės,
taip mano keliai viršija jūsų kelius
ir mano mintys – jūsų mintis.
10Kaip lietus ir sniegas krinta iš dangaus
ir negrįžta atgalios,
kol nepalaisto žemės,
kad joje dygtų ir želtų augalai,
kad #2 Kor 9,10neštų sėklą sėjėjui ir duoną alkanam,
11taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos,
nesugrįš pas mane bergždžias,
bet įvykdys tai, ko trokštu,
ir atliks, kam buvo siųstas“.
12Taip! Džiaugsmo kupina širdimi išeisite
ir būsite saugiai vedami į namus.
Kalnai ir kalvos, jus išvydę, pratrūks džiaugsmo giesme,
visi medžiai laukuose ims jums ploti.
13Vietoj erškėčių augs kiparisai,
vietoj dilgėlių – mirtos.
Ir visa tai – VIEŠPATIES šlovei,
kaip amžiais nemarus ženklas.