Izaijo 48
LBD-EKU
48
Naujas pažadas Izraeliui
1Klausykitės štai ko, Jokūbo namai,
vadinami Izraelio vardu,
kilę iš Judo sėklos,
prisiekiantys VIEŠPATIES vardu
ir besišaukiantys Izraelio Dievo
be ištikimybės ir be teisumo,
2nors vadinatės šventąja tauta
ir kliaujatės Izraelio Dievu,
kurio vardas yra Galybių VIEŠPATS!
3Kas jau įvyko, seniai buvau apreiškęs;
iš mano lūpų tai išėjo,
aš pats tai paskelbiau.
Nelauktai ėmiau vykdyti, ir visa įvyko.
4Žinau, kad esi užsispyręs,
nes tavo sprandas – tarsi sausgyslė iš geležies,
o tavo kakta – iš vario,
5todėl tai iš anksto tau apreiškiau
ir paskelbiau pirmiau, negu įvyko,
idant nesakytum: „Mano stabas visa tai padarė,
mano statula – drožtinė ar liedinta – tai sutvarkė“.
6Dabar, kai visa išgirdai, pagalvok!
Ar neturi visa tai pripažinti?
Nuo dabar kai ką visiškai nauja skelbiu tau,
paslaptingus įvykius, kurių tu nežinai.
7Dabar, o ne seniai, prieš dienų dienas, jie prasidėjo;
anksčiau apie juos negirdėjai,
kad nesakytum: „Aš jau žinojau apie juos!“
8Tu apie juos nebūsi nei ką nors girdėjęs,
nei žinojęs,
nes tavo ausys nuo seno buvo kurčios.
Žinojau, koks tu apgaulingas,
nes nuo motinos įsčių buvai vadinamas sukčiumi.
9Bet dėl savo vardo aš valdau pyktį,
savo šlovės dėlei susilaikau,
kad tavęs nesunaikinčiau.
10Štai išgryninau tave,
tačiau ne kaip sidabrą;
išmėginau tave skausmo žaizdre.
11Dėl savęs, savo paties dėlei,
kad mano vardas nebūtų paniekintas, dabar tai darau.
Savo šlovės neperleisiu kitam!
12Išgirsk mane, Jokūbai,
Izraeli, kurį pavadinau vardu!
Aš esu tas pats,
# Iz 44,6; Apr 1,17; 22,13 aš pirmas, aš ir paskutinis!
13Mano rankos padėjo žemės pamatus,
mano dešinė išskleidė dangus.
Kai juos pašaukiu, jie tuojau pat ateina.
14Sueikite visi ir klausykitės!
Kas iš jų#48,14 T. y. dievų. kada paskelbė ką nors panašaus?
VIEŠPATIES bičiulis#48,14 T. y. Kyras. įvykdys jo valią prieš Babiloną
ir Chaldėjos palikuonis.
15Aš, aš tai paskelbiau,
aš jį pašaukiau,
aš jį atvedžiau;
jam seksis kelyje!
16Prieikite arčiau prie manęs
ir klausykitės, ką sakau!
Nuo pat pradžios aš nekalbėjau apie tai paslapčiomis;
nuo to laiko, kai tai pradėjo vykti, aš esu čia.
Dabar Viešpats DIEVAS ir jo Dvasia pasiuntė mane.
17Taip kalba VIEŠPATS, tavo Atpirkėjas,
Izraelio Šventasis:
„Aš, VIEŠPATS, tavo Dievas,
mokau tave, kas tau naudinga,
ir vedu tave keliu,
kuriuo tau dera eiti.
18O, kad klausytum mano Įsakymų!
Tavo gerovė būtų kaip upė,
o tavo teisumas – kaip marių bangos.
19Tavo palikuonių būtų kaip smilčių,
o gimusių iš tavo giminės – kaip smėlio grūdelių.
Jų vardas nežūtų ir neišdiltų mano akyse“.
Išėjimas iš Babilono
20 # Apr 18,4 Eikite iš Babilono, bėkite iš Chaldėjos!
Džiaugsmingai ir garsiai tai skelbkite,
kad būtų žinoma;
neškite žinią ligi žemės pakraščių,
sakykite:
„Jokūbą, savo tarną, VIEŠPATS išpirko!
21Troškulio jie nekentėjo,
vedami per sausas dykynes.
Jis liepė vandeniui ištrykšti iš uolos,
praskėlė uolą, ir tryško vandenys“.
22 # Iz 57,21 „Nedorėliai neturės ramybės“, – sako VIEŠPATS.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis