Izaijo 47
LBD-EKU
47
Babilono teismas
1„Lipk žemyn, sėskis dulkėse,
mergele, #Iz 13,1–14,23; Jer 50,1–51,64Babilono dukterie!
Tau nebėra sosto,
sėsk ant žemės, chaldėjų dukterie!
Dailiąja ir gašliąja nebūsi daugiau vadinama.
2Imk girnas ir malk grūdus!
Nusidenk nuo veido šydą!
Nusimesk skraistę, apsinuogink blauzdas,
braidyk po vandenį upėse.
3Tavo nuogumas bus iškeltas aikštėn,
bus matyti tavoji gėda.
Atkeršysiu ir nepagailėsiu“, –
4sako mūsų Atpirkėjas.
Jo vardas – Galybių VIEŠPATS, Izraelio Šventasis.
5Sėdėk tyli, pasitrauk į patamsį,
chaldėjų dukterie!
Karalysčių viešpate nebūsi daugiau vadinama.
6Buvau įpykęs ant savo tautos,
savo paveldą buvau išniekinęs,
tau į rankas buvau jį atidavęs.
O tu jam neparodei pagailos
ir krovei ant senelių labai sunkų jungą.
7Sakei sau: „Amžinai viešpatausiu!“
Neėmei šių dalykų į širdį,
negalvojai, kuo tai galės baigtis.
8Dabar išgirsk, išlepintoji,
besijaučianti jaukiai, #Apr 18,7-8galvojanti sau širdyje:
„Aš, ir niekas kitas!
Niekada netapsiu našle
ir neišgyvensiu vaikų netekties“.
9Bet ir viena, ir kita ištiks tave
staiga, tą pačią dieną;
vaikų netektis ir našlystė
užgrius ant tavęs visu svoriu,
nepaisant tavo užkeikimų gausybės
ir visų tavo grasių kerėjimų galios.
10Kadangi nedora būdama jauteisi saugi
ir sakei sau: „Niekas manęs nemato!“ –
tavo išmintis ir išmanymas išvedė tave iš kelio.
Užtat ir sakei sau: „Aš, ir niekas kitas!“
11Užguls tave vargas,
ir nemokėsi jo šalin nužavėti;
užpuls tave nelaimė,
ir nepajėgsi jos nuvyti.
Staiga užklups tave galas,
apie kurį nepagalvojai.
12O dabar smaginkis savo kerėjimais
ir gausybe savo užkeikimų,
kuriais varginai save nuo pat jaunystės.
Gal vis dar galvoji, kad jie bus tau naudingi?
Gal jais įvarysi baimę!
13Prisidarei daug vargo, turėdama tiek patarėjų!
Teateina ir tegelbėja dabar tave
dangaus tyrinėtojai ir žvaigždžių stebėtojai,
kurie per kiekvieną jaunatį numato, kas tau atsitiks.
14Štai jie jau pavirto šiaudais,
ugnis juos ryja;
neišgelbės jie nė savęs nuo rajų liepsnų.
Tai ne žarijos, prie kurių galėtum pasišildyti,
tai ne židinys, prie kurio susėstų žmonės!
15Šitaip tau tarnauja tavo kerėtojai,
su kuriais prekiavai nuo pat jaunystės.
Kiekvienas jų klajoja savo keliu;
nėra nė vieno, kuris tave išgelbėtų.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis