Pradžios 4
LBD-EKU

Pradžios 4

4
Kainas ir Abelis
1Vyras pažino savo žmoną Ievą, ji pastojo ir pagimdė Kainą. „VIEŠPATIES padedama, gavau berniuką“, – pasakė ji. 2Po to ji pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu. 3Laikui bėgant, Kainas aukojo VIEŠPAČIUI žemės derliaus atnašą, 4#Hbr 11,4o Abelis savo ruožtu aukojo savo kaimenės rinktines pirmienas. VIEŠPATS maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, 5o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. 6VIEŠPATS užkalbino Kainą: „Dėl ko tau taip pikta? Kodėl esi toks prislėgtas? 7Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gera nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti“.
8Kainas apsibarė su savo broliu Abeliu. Kai jie buvo laukuose, #Mt 23,35; Lk 11,51; 1 Jn 3,12Kainas pakilo prieš brolį ir užmušė jį. 9Tuomet VIEŠPATS paklausė Kainą: „Kurgi tavo brolis Abelis?“ – „Nežinau! Argi aš savo brolio sargas?!“ – atsakė jis. 10O VIEŠPATS jam tarė: „Ką tu padarei? #Hbr 12,24Tavo brolio kraujas šaukiasi manęs iš žemės! 11Todėl būk prakeiktas toli nuo žemės, kuri atvėrė savo burną priimti tavo brolio kraują iš tavo rankos. 12Kai dirbsi žemę, ji nebeduos tau daugiau savo derliaus. Tu būsi bėglys ir klajūnas žemėje“. 13Kainas atsakė VIEŠPAČIUI: „Per daug didelė man bausmė, negaliu jos pakelti! 14Šiandien išvarei mane nuo žemės, turiu slėptis nuo tavo veido ir tapti bėgliu bei klajūnu žemėje; kas tik mane sutiks, galės užmušti“. 15Tuomet VIEŠPATS jam tarė: „Taip nebus! Jei kas užmuštų Kainą, už Kainą bus atkeršyta septyneriopai“. Ir VIEŠPATS paženklino Kainą žyme, kad kas nors, jį užtikęs, neužmuštų. 16Po to Kainas paliko VIEŠPATIES Artumą ir apsigyveno klajoklių krašte į rytus nuo Edeno.
17Kainas pažino savo žmoną, ji pastojo ir pagimdė Henochą. Vėliau jis pastatė miestą, kurį pavadino Henochu, savo sūnaus Henocho vardu. 18Henochui gimė Iradas, Iradas buvo Mehujaelio tėvas, Mehujaelis – Metušaelio tėvas, ir Metušaelis – Lamecho tėvas. 19Lamechas vedė dvi žmonas. Vienos vardas buvo Ada, o kitos – Cila. 20Ada pagimdė Jabalą. Jis buvo protėvis visų gyvenančių palapinėse ir laikančių kaimenes. 21Jo brolis buvo Jubalas. Jis buvo protėvis visų grojančių lyra ir trimitu. 22Cila savo ruožtu pagimdė Tubal Kainą, kuris kaldavo visokius žalvario ir geležies įrankius. Tubal Kaino sesuo buvo Naama.
23Lamechas sakė savo žmonoms:
„Ada ir Cila, klausykitės mano balso;
Lamecho žmonos, išgirskite mano žodžius:
užmušiau vyrą už žaizdą,
bernioką už įdrėskimą.
24Jei už Kainą atkeršijama septyneriopai,
tai už Lamechą septyniasdešimt kartų septyneriopai“.
Setas ir jo palikuonys
25Adomas vėl pažino savo žmoną, ji pagimdė sūnų ir pavadino jį Setu, nes sakė: „Dievas parūpino man kitą palikuonį vietoj Abelio, kadangi Kainas jį užmušė“. 26Ir Setui gimė sūnus, kurį jis pavadino Enošu. Tuo metu žmonės pradėjo šauktis [Dievo] VIEŠPATIES#4,26 Žr. Iš 3,14-15. vardu.