Pradžios 15
LBD-EKU

Pradžios 15

15
Sandora su Abromu
1Po šių įvykių Abromas matė regėjimą, ir pasigirdo VIEŠPATIES žodis. Jis tarė: „Nebijok, Abromai, aš tavo skydas. Tavo atpildas bus labai didelis“.
2Bet Abromas atsakė: „Viešpatie DIEVE#15,2 Hebr. „Viešpatie Jahve“. Plg. Iš 3,14-15., kas man iš tavo dovanų, nes aš lieku bevaikis ir mano namų įpėdinis yra damaskietis Eliezeras!“ 3Abromas pridūrė: „Palikuonio man nedavei, todėl vergas, gimęs mano namuose, bus mano įpėdinis“. 4Ir štai išgirdo jis VIEŠPATIES žodį: „Jis nebus tavo paveldėtojas. Tavo paveldėtojas gims iš tavęs paties“. 5Išvedęs jį laukan, tęsė: „Pažvelk į dangų ir suskaičiuok žvaigždes, jei gali jas suskaičiuoti“. Po to tarė: #Rom 4,18; Hbr 11,12„Tokie gausūs bus tavo palikuonys“. 6#Rom 4,3.23; Gal 3,6; Jok 2,23Jis patikėjo VIEŠPAČIU, ir tai jam VIEŠPATS įskaitė teisumu.
7Tuomet jis tarė jam: „Aš esu VIEŠPATS, kuris išvedžiau tave iš chaldėjų Ūro, kad duočiau tau šį kraštą kaip paveldą“. 8– „Viešpatie DIEVE, – paklausė jis, – iš ko aš pažinsiu, kad jį paveldėsiu?“ 9Jis atsakė: „Parūpink man treigę telyčią, treigę ožką, treigį aviną, purplelį ir jauną balandį“. 10Jis visus juos parūpino, perkirto pusiau ir suguldė puses vieną priešais kitą. O paukščių pusiau neperkirto. 11Plėšrieji paukščiai leidosi ant skerdienos, bet Abromas juos nuvaikė.
12Saulei leidžiantis, Abromą apėmė didelis miegas ir apgaubė didelė, baisi tamsa. 13Tuomet VIEŠPATS tarė Abromui: „Tu turi žinoti, kad #Iš 1,1-14; Apd 7,6tavo palikuonys bus ateiviai ne savo krašte. Ten jie bus pavergti ir kentės priespaudą keturis šimtus metų. 14#Iš 12,40-41; Apd 7,7Bet tautą, kuriai jie vergaus, aš teisiu. Po to jie išeis su dideliu lobiu. 15Tu nueisi pas savo protėvius ramybėje ir būsi palaidotas sulaukęs žilos senatvės. 16O čia sugrįš jų ketvirta karta, nes amoritų nedorumo saikas dar neprisipildė“.
17Saulei nusileidus ir tamsai įsiviešpatavus, rūkstantis žarijų indas ir liepsnojantis deglas perėjo tarp anų skerdienos pusių#15,17 Taip patvirtinta sandora.. 18Tą dieną VIEŠPATS sudarė sandorą su Abromu, tardamas: #Apd 7,5„Tavo palikuonims duosiu šį kraštą nuo Egipto upės ligi didžiosios upės – Eufrato, – 19kraštą kainitų, kenazų, kedemiečių, 20hetitų, perizų, refajų, 21amoritų, kanaaniečių, girgašų ir jebusiečių“.