Galatams 5
LBD-EKU
5
Krikščioniškoji laisvė
1Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą! 2Štai aš, Paulius, sakau jums: jeigu leisitės apipjaustomi, Kristus jums nebebus naudingas. 3Aš pakartotinai įspėju kiekvieną, kuris leidžiasi apipjaustomas: jis tampa įpareigotas laikytis viso Įstatymo. 4Jūs, ieškantys nuteisinimo Įstatyme, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę. 5O mes, Dvasios vedami, iš tikėjimo laukiame ir tikimės nuteisinimo. 6Juk Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, o vien tikėjimas, kuris veikia meile.
7Jūs taip gražiai bėgote! Kas gi jums sukliudė laikytis tiesos? 8Ne tasai, kuris jus šaukia, šitaip prikalbėjo. 9#1 Kor 5,6Truputis raugo įraugina visą maišymą. 10Aš pasitikiu jumis Viešpatyje, kad nepriimsite kitokių pažiūrų, o jūsų drumstėjas, kad ir kas jis būtų, susilauks pasmerkimo. 11Jei aš, broliai, iki šiol skelbiu apipjaustymą, tai kodėl gi esu persekiojamas? Juk tuomet kryžiaus papiktinimas būtų pašalintas. 12O kad jūsų kurstytojai visiškai nusipjautų!
13Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. 14Juk visas Įstatymas telpa viename sakinyje: #Kun 19,18; Mt 22,39Mylėk savo artimą kaip save patį. 15Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, tai žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti!
Kūnas ir Dvasia
16Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams. 17#Rom 7,15-23Mat kūno geismai priešingi Dvasiai, o Dvasios – kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. 18Bet jei leidžiatės Dvasios vadovaujami, jūs nebesate Įstatymo valdžioje. 19Kūno darbai žinomi; tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, 20stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, 21pavydai#5,21 Kai kuriuose rankr.: „žmogžudystės“., girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai. Aš jus įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės.
22Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, 23romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra Įstatymo. 24Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais.
25Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. 26Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems!

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis