Galatams 1
LBD-EKU
1
1Paulius, pašauktas apaštalu ne žmonių ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusio iš numirusių Dievo Tėvo, 2ir visi su manimi esantys broliai – Galatijos Bažnyčioms. 3Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, 4kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią. 5Jam šlovė per amžių amžius! Amen.
Perspėjimas
6Aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jus Kristaus malone, taip greitai persimetate prie kitos evangelijos, 7nors iš tikro kitos nėra, o yra tik jus klaidinantys žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus Evangeliją. 8Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas! 9Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas!
10Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas patikti žmonėms, nebebūčiau Kristaus tarnas.
Pauliaus apaštalavimas
11Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji Evangelija nėra iš žmonių. 12Aš neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. 13Jūs, be abejo, esate girdėję, kaip aš kadaise elgiausi, būdamas judėjų tikėjimo; kaip be saiko #Apd 8,3; 22,4-5; 26,9-11persekiojau Dievo Bažnyčią ir mėginau ją sugriauti; 14#Apd 22,3kaip judėjų tikėjimu buvau pranokęs daugelį bendraamžių savo tautiečių, itin uoliai gindamas savo protėvių papročius.
15Kai #Apd 9,3-6; 22,6-10; 26,13-18tas, kuris mane pasirinko dar esantį įsčiose ir pašaukė savo malone, panorėjo 16apreikšti manyje savo Sūnų, kad paskelbčiau Evangeliją pagonims, aš neskubėjau tartis su kūnu ir krauju#1,16 T. y. su mirtingais žmonėmis. 17ir nevykau į Jeruzalę pas anksčiau už mane pašauktus apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir paskui vėl grįžau į Damaską. 18Vėliau, po trejų metų, #Apd 9,26-30nukeliavau į Jeruzalę susipažinti su Kefu ir pasilikau pas jį penkiolika dienų. 19Kitų apaštalų man neteko pamatyti, tiktai Viešpaties brolį Jokūbą. 20Ką jums rašau, tvirtinu Dievo akivaizdoje, jog nemeluoju. 21Paskui išvykau į Sirijos ir Kilikijos sritis. 22Aš buvau iš veido nepažįstamas Kristaus Bažnyčioms Judėjoje. 23Jos buvo tik girdėjusios: tas, kuris mus kitados persekiojo, dabar skelbia Evangelijos tikėjimą, kurį kadaise griovė. 24Ir jos šlovino Dievą dėl manęs.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis