Išėjimo 37
LBD-EKU

Išėjimo 37

37
Sandoros Skrynia
1Becalelis padirbo akacijos medžio skrynią. Ji buvo pustrečios uolekties ilgio, pusantros uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio. 2Ją aptraukė grynu auksu iš vidaus ir iš lauko, aplenkė aukso apvadu. 3Keturioms jos kojoms nuliejo keturis žiedus: po du žiedus – vienam šonui ir po du žiedus – kitam šonui. 4Padirbo akacijos medžio karteles, jas paauksavo, 5ir skryniai nešti perkišo per žiedus, esančius ant skrynios šonų. 6Padarė malonės sostą iš gryno aukso pustrečios uolekties ilgio ir pusantros uolekties pločio. 7Iš kalstyto aukso padarė du kerubus ir pritaisė juos prie abiejų malonės sosto galų: 8vieną kerubą – prie vieno galo ir kitą kerubą – prie kito galo; kerubus pritaisė taip, kad jie buvo lyg iš vieno gabalo su malonės sosto galais. 9Kerubai laikė išskleistus į viršų sparnus ir dengė jais malonės sostą. Stovėjo jiedu vienas priešais kitą, bet jų veidai buvo atgręžti į malonės sostą.
Atnašų stalas
10Jis padirbo iš akacijos medžio stalą dviejų uolekčių ilgio, vienos uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio. 11Aptraukė jį grynu auksu ir viršų aplenkė aukso apvadu. 12Padarė aplink jį plaštakos platumo briauną, o aplink briauną – aukso apvadą. 13Nuliejo jam keturis aukso žiedus ir pritaisė ant keturių kampų prie keturių kojų. 14Žiedai, laikantys karteles stalui nešti, buvo prie pat briaunos. 15Karteles stalui nešti jis padirbo iš akacijos medžio ir aptraukė jas auksu. 16Reikmenis, kurie turėjo būti ant stalo – lėkštes ir indus smilkalams, dubenis ir ąsočius liejamosioms atnašoms – jis padarė iš gryno aukso.
Septynšakė žvakidė
17Jis padirbo iš gryno aukso žvakidę. Žvakidės stovas ir kotas buvo nukalti; taurelės, galvutės ir vainiklapiai buvo iš vieno gabalo su žvakide. 18Šešios šakos ėjo iš jos šonų: trys šakos – iš vieno šono ir trys šakos – iš kito. 19Trys migdolo žiedo pavidalo taurelės, kiekviena su galvute ir vainiklapiais ant vienos šakos, ir trys migdolo žiedo pavidalo taurelės, kiekviena su galvute ir vainiklapiais, ant kitos šakos. Tokios buvo visos šešios iš žvakidės išeinančios šakos. 20Ant žvakidės koto buvo keturios migdolo žiedo pavidalo taurelės, kiekviena su savo galvute ir vainiklapiais. 21Galvutė iš to paties gabalo buvo po pirmąja šakų pora, galvutė iš to paties gabalo buvo po antrąja šakų pora ir galvutė iš to paties gabalo – po trečiąja šakų pora. 22Galvutės ir jų šakos buvo iš to paties gabalo, visos nukaltos iš gryno aukso. 23Jis padirbo jai septynis žibintus ir žnyples, ir padėklus iš gryno aukso. 24Žvakidę ir jos reikmenis jis padarė iš vieno talento gryno aukso.
Smilkalų aukuras
25Aukurą smilkalams jis padarė iš akacijos medžio. Jis buvo vienos uolekties ilgio ir vienos uolekties pločio – keturkampis, o aukščio turėjo dvi uolektis; iš to paties gabalo buvo jo ragai. 26Aptraukė aukurą grynu auksu – viršų, visus šonus bei ragus ir aplenkė aukso apvadu. 27Žemiau apvado abiejuose aukuro šonuose pritaisė du auksinius žiedus kartelėms aukurui nešti. 28Karteles padirbo iš akacijos medžio ir paauksavo.
29 # Iš 30,22-38 Taip pat jis pagamino šventąjį patepimo aliejų ir kvapųjį smilkalą, tarsi jie būtų kvepalų gamintojo mišiniai.