Danieliaus 12
LBD-EKU
12
Pabaigos metas
1Anuo metu pasirodys #Apr 12,7Mykolas, galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas. Užeis #Mt 24,21; Mk 13,19; Apr 7,14; 12,7metas tokių vargų, kokių dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet tuo metu bus išgelbėta tavo tauta, visi, kurie tik rasti įrašyti knygoje. 2Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus: #Mt 25,46; Jn 5,29kai kurie – amžinajam gyvenimui, kiti – gėdai ir amžinajai negarbei. 3Išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius. 4O tu, Danieliau, laikyk paslaptyje šiuos žodžius ir #Apr 22,10užantspauduok knygą iki pabaigos meto. Daugelis bus pasimetę, ir nedorumas#12,4 Hebr. tekstas neaiškus, gr. Septuagintoje: „pažinimas“. vis labiau plis’.
5Tuomet aš, Danielius, pažvelgiau ir pamačiau dar du vyrus: vieną – ant šio upės kranto, kitą – ant ano. 6Vienas jų tarė vyrui, vilkinčiam drobiniais ir stovinčiam ant upės vandenų: ‘Kada ateis šių nuostabiųjų dalykų pabaiga?’ 7Drobiniais vilkintis vyras, stovintis ant upės vandenų, #Apr 10,5iškėlė į dangų savo dešinę ir kairę. Aš girdėjau jį prisiekiant amžinai Gyvuoju, kad tai tęsis #Apr 12,14vieną laikotarpį, du laikotarpius ir pusę laikotarpio ir kad visi šie dalykai bus įvykdyti, kai pasibaigs šventosios tautos galios naikinimas. 8Aš tai girdėjau, bet negalėjau suprasti. Todėl paklausiau: ‘Mano viešpatie, koks bus šių dalykų galas?’ – 9‘Eik savo keliu, Danieliau, – atsakė jis, – nes šie žodžiai turi likti paslaptyje ir užantspauduoti ligi pabaigos meto. 10Daugelis bus išgryninti, padaryti švarūs ir išmėginti ugnyje, tačiau #Apr 22,11nedorėliai ir toliau nedorai elgsis. Nė vienas nedorėlių to nesupras, o išmintingieji supras. 11Nuo to meto, kai buvo #Dan 9,27; 11,31; Mt 24,15; Mk 13,14nutraukta kasdienė deginamoji auka ir pastatyta siaubingoji pabaisa, praeis tūkstantis du šimtai devyniasdešimt dienų. 12Palaimintas žmogus, kuris lauks ir ištvers tūkstantį tris šimtus trisdešimt penkias dienas! 13O tu, eik savo keliu iki pabaigos ir ilsėkis! Prisikelsi savo atpildui dienų pabaigoje’“.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis