Danieliaus 11
LBD-EKU

Danieliaus 11

11
1O aš pirmais Darijaus Medo metais ėmiausi jam padėti ir jį stiprinti. 2Dabar paskelbsiu tau tiesą.
Šiaurės–pietų karai
Tikėk manimi, Persija turės dar tris karalius. Ketvirtasis bus kur kas turtingesnis už visus kitus ir dėl savo turtų tapęs galingu sukurstys visus prieš Graikijos karalystę. 3Tuomet iškils galiūnas karalius, jis turės plačias valdas ir darys, kas jam patiks. 4Bet jam tapus galingesniam, jo karalystė bus nualinta ir padalyta pagal keturis padangių vėjus, tačiau ne jo palikuonims, ne jo turėtai galingai valdžiai. Jo karalystė bus išrauta ir atiduota kitiems, o ne jo įpėdiniams.
5Tuomet taps galingas pietų karalius, tačiau vienas jo didžiūnų taps už jį galingesnis ir valdys, turėdamas platesnes valdas negu jis. 6Po keleto metų jie sudarys sąjungą: pietų karaliaus duktė ištekės už šiaurės karaliaus susitarimui patvirtinti. Bet nei ji turės jėgų ištverti, nei jos palikuonis išliks; ji bus pasmerkta mirti drauge su savo palydovais, vaiku ir vyru.
Ilgainiui 7išaugs atžala iš jos šaknų. Jis žygiuos prieš šiaurės karaliaus kariuomenę, įsiverš į jo tvirtovę, parodys, ką gali, ir nugalės. 8Net jų dievus, jų stabus drauge su brangiais sidabro ir aukso indais išgabens į Egiptą kaip karo grobį. Keletą metų jis paliks šiaurės karalių ramybėje. 9Pastarasis užpuls pietų karaliaus šalį, bet sugrįš į savo kraštą.
10O jo sūnūs kariaus ir sutelks labai galingą kariuomenę. Vienas jų žygiuos pirmyn tarsi potvynis ir nušluos kraštą, paskui vėl kariaus prie pat jo tvirtovės. 11Pietų karalius įtūžęs išeis ir kovos su šiaurės karaliumi, sutelkusiu milžinišką kariauną, bet ji bus atiduota jo priešams į rankas. 12O kai ta kariauna bus paimta, jo širdis didžiuosis iš puikybės, ir jis išžudys dešimtis tūkstančių, bet nenugalės. 13Mat šiaurės karalius vėl sutelks kariauną, didesnę už pirmąją, ir po keleto metų vėl atžygiuos su didele kariuomene ir gausiais karo reikmenimis.
14Tais laikais daugelis sukils prieš pietų karalių. Nedori karštuoliai iš tavo tautos pakils įgyvendinti tą regėjimą, bet bus nugalėti. 15Tuomet šiaurės karalius atžygiuos, skubiai supils apgulos pylimą ir paims tvirtovės miestą. O pietų pajėgos neįstengs atlaikyti, net geriausi būriai stokos jėgų priešintis. 16Jo užpuolikas darys, kas jam patiks, ir niekas neįstengs prieš jį atsilaikyti. Jis apsistos gražiajame krašte, kuris visas bus jo rankose. 17Jis sumanys jėga užimti visą jo karalystę, bet sudarys su juo sutartį ir norėdamas sunaikinti tą karalystę jis atiduos jam dukterį žmona. Bet jam nepasiseks, ir naudos iš to jam nebus. 18Tada jis atsigręš į pajūrio salas ir daugelį iš jų užims. Bet vienas karo vadas padarys galą jo įžūlumui, atgręždamas prieš jį patį jo įžūlumą. 19Tuomet jis atsigręš į savo krašto tvirtoves, bet suklups, kris, ir niekas jo neras.
20Jo vietą užims žmogus, pasiųsiantis pareigūną su karališka palyda išreikalauti duoklės, tačiau po kelių dienų ir jis bus nužudytas, bet ne iš pykčio ir ne mūšyje.
21Jo vieton stos niekšas, kuriam karališka garbė nebuvo suteikta. Jis atvyks vogčiomis ir apgaule pasiims karalystę. 22Kariuomenes jis šluote nušluos ir sutriuškins drauge su pačiu sandoros vadu. 23Sudaręs sąjungą, jis elgsis klastingai ir su sauja sekėjų paims valdžią. 24Be įspėjimo jis veršis į turtingiausias sritis ir darys, ko nei jo tėvas, nei protėviai niekada nedarė, išdalydamas grobį, karo laimikį ir turtus. Jis kėsinsis užimti tvirtoves, bet tik iki nustatyto meto. 25Didele kariuomene jis sukaups savo jėgą ir drąsą prieš pietų karalių. Pietų karalius išžygiuos į karą, vedinas kur kas didesne ir stipresne kariuomene, bet atsispirti jam nepavyks, nes prieš jį bus rengiami sąmokslai. 26Valgantieji prie jo stalo jį pražudys. Jo kariuomenė bus sutriuškinta, daugelis kris užmušti. 27Abu karaliai, širdyje pikta galvodami, sėdės prie to paties stalo ir meluos vienas kitam, tačiau nesėkmingai, nes dar nebus atėjęs galui nustatytas metas. 28Jis pasuks į savo kraštą su gausybe turtų, bet jo širdis bus nusiteikusi prieš šventąją sandorą. Jis pasielgs pagal savo norą ir sugrįš į savo kraštą.
29Atėjus nustatytam metui jis vėl įsiverš į pietus, bet šį kartą viskas nesibaigs kaip anksčiau. 30Prieš jį atplauks laivai iš Kitimų#11,30 Čia – iš Romos., jis neteks drąsos ir pasitrauks, pargrįš ir išlies įniršį ant šventosios sandoros, savo noru pasielgs gerindamasis tiems, kurie atsimeta nuo šventosios sandoros. 31Jo atsiųsti kariuomenės būriai užims ir išniekins šventyklą ir tvirtovę. Jie #Dan 9,27; 12,11; Mt 24,15; Mk 13,14pašalins kasdienę deginamąją auką ir pastatys siaubingąją pabaisą. 32Pataikavimu jis suvedžios sandorai neištikimus, bet savo Dievui ištikimi žmonės bus ištvermingi ir imsis žygių. 33Išmintingieji tarp žmonių padės daugeliui žmonių suprasti, tačiau jie kurį laiką bus tapę kalavijo ir liepsnos aukomis, kęs nelaisvę ir plėšikavimą. 34Tapę aukomis jie susilauks mažai pagalbos, nes daugelis dėsis prie jų nenuoširdžiai. 35Kai kurie išmintingųjų kris, kad būtų išmėginti ugnyje, išgryninti ir padaryti švarūs iki laikų pabaigos, nes ji turi įvykti nustatytu metu.
36Karalius elgsis, kaip jam patiks. #2 Tes 2,3-4Aukštindamas save ir laikydamas didesniu už bet kokį dievą, jis #Apr 13,5-6kalbės baisius dalykus prieš dievų Dievą. Jam seksis tik tol, kol nesibaigs pykčio metas ir nebus įvykdyta, kas nuspręsta. 37Jis nereikš pagarbos savo protėvių dievams ar moterų pamiltajam#11,37 T. y. dievui Tamūzui., jis pagarbos nereikš jokiam dievui, nes save patį laikys didesniu už visus. 38Vietoj jų jis garbins tvirtovių dievą, – dievą, kurio jo protėviai nepažinojo, garbins auksu ir sidabru, brangakmeniais ir vertingomis atnašomis. 39Tvirtovių ginti jis pastatys svetimo dievo tautą, o jo išpažinėjus praturtins, paskirs valdyti daugelį ir apdalys žeme kaip atpildu.
40Atėjus laikų pabaigai su juo susiims pietų karalius. Bet šiaurės karalius puls jį kaip viesulas su karo vežimais, raiteliais ir daugybe laivų. Jis užtvindys šalis ir pereis jas tarsi potvynis. 41Jis įžygiuos į gražųjį kraštą, jame žus dešimtys tūkstančių, bet Edomas ir Moabas bei didžioji Amono dalis išsigelbės iš jo rankų. 42Jis uždės savo ranką ant šalių ir net Egipto kraštas neišsigelbės. 43Jam atiteks aukso bei sidabro lobiai ir visi Egipto turtai. Įkandin jo seks Libija ir Kušas. 44Kai pranešimai iš rytų ir šiaurės ims jį gąsdinti, didžio įniršio apimtas jis išžygiuos žudyti ir naikinti daugelio. 45Savo rūmų palapines jis statysis tarp jūros ir garbingo šventojo kalno, tačiau gaus galą ir nebus, kas jam padėtų.