Kolosiečiams 1
LBD-EKU

Kolosiečiams 1

1
1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus, – 2šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems Kolosuose: malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo!
3Nuolat melsdamiesi už jus, mes dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, 4nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius 5dėlei vilties, kuri jums atidėta danguje. Apie tą viltį esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, 6kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jus neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir teisingai pažinote Dievo malonę. 7Jus to išmokė mūsų mylimasis bendradarbis #Kol 4,12; Fm 23Epafras, kuris mane pavaduoja kaip ištikimas Kristaus tarnas. 8Jis ir davė žinią mums apie Dvasios įkvėptą jūsų meilę.
9Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu, 10kad elgtumėtės, kaip verta Viešpaties, ir jam tobulai patiktumėte, nešdami visokių gerų darbų vaisių ir augdami Dievo pažinimu, 11kad, visokeriopai sustiprinti jo šlovės galia, pilni ištvermės ir kantrybės, su džiaugsmu 12dėkotumėte Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, 13kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę; 14#Ef 1,7jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą.
Kristaus viršenybė
15Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas,
visos Kūrinijos pirmagimis,
16nes jame sukurta visa,
kas yra danguje ir žemėje,
kas regima ir neregima,
ar sostai, ar viešpatystės,
ar kunigaikštystės, ar valdžios.
Visa sukurta per jį ir jam,
17jis yra pirma visų daiktų,
ir visa juo laikosi.
18Ir #Ef 1,22-23jis yra Kūno – Bažnyčios galva.
Jis – pradžia,
mirusiųjų pirmagimis,
kad visame kame turėtų pirmenybę,
19nes Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę
20 # Ef 2,16 ir, darydamas jo kryžiaus krauju taiką,
per jį sutaikyti su savimi
visa, kas yra žemėje ir danguje.
21Taip pat ir jus, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais, 22Dievas dabar sutaikė jo žemiškojo kūno mirtimi, kad pasirodytumėte jo akyse šventi, tyri ir nekalti. 23Tik ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai Kūrinijai po dangumi ir kurios tarnas aš, Paulius, esu.
Paulius – Bažnyčios tarnas
24Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia. 25Aš tapau jos tarnu Dievo man duotu paskyrimu, kad jums iki galo atskleisčiau Dievo žodį, 26tą slėpinį, kuris buvo paslėptas amžiams ir kartoms, o dabar apreikštas Dievo šventiesiems. 27Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šio slėpinio garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse – garbės viltis. 28Mes jį skelbiame, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. 29To dėlei ir vargstu, grumdamasis jo suteikta jėga, galingai veikiančia manyje.