1 Timotiejui 5
LBD-EKU

1 Timotiejui 5

5
Bendruomenės reikalai
1Senesnio žmogaus aštriai nebark, bet graudenk kaip tėvą, o jaunesnius – kaip brolius, 2vyresnio amžiaus moteris – kaip motinas, o jaunesnes – kaip seseris, laikydamasis tobulo skaistumo.
3Gerbk našles, kurios yra tikros našlės. 4Jei kuri našlė turi vaikų ar vaikaičių, jie tegu pirmiausia išmoksta maldingai tvarkyti savo namus ir deramai atsilyginti gimdytojams, nes tai malonu Dievui. 5Tikra našlė, palikusi viena, sudėjo viltis į Dievą ir dieną naktį maldauja bei meldžiasi. 6Bet našlė malonumų ieškotoja, dar gyva būdama, jau yra mirusi. 7Todėl įspėk dėl šito, kad jos būtų be priekaišto. 8Jeigu kas nesirūpina savaisiais, ypač namiškiais, tas yra užsigynęs tikėjimo ir blogesnis už netikintį!
9Į našlių sąrašą įtrauk tokią našlę, kuriai sukako bent šešiasdešimt metų, kuri buvo tik kartą ištekėjusi#5,9 Pažod.: „tik vieno vyro žmona“., 10jeigu ji pasižymėjo gerais darbais: jei išauklėjo vaikus, jei buvo svetinga, jei plaudavo šventiesiems kojas, jei pagelbėdavo vargstantiems, jei stengdavosi dirbti visokį gerą darbą. 11Jaunesnių našlių nepriimk. Pasidavusios gašlumui, jos atsitolina nuo Kristaus ir geidžia ištekėti, 12o tuo užsitraukia kaltinimą, jog pametusios pirmuosius pažadus. 13Be to, jos išmoksta dykinėti bei landžioti po svetimus namus ir ne tik dykinėti, bet plepėti bei užsiiminėti niekais, taukšti, kas nedera. 14Taigi aš norėčiau, kad jaunesnės ištekėtų, turėtų vaikų, šeimininkautų ir neduotų priešininkui jokios progos jas koneveikti. 15Kai kurios jau nuklydo paskui šėtoną. 16Jei kuri tikinti moteris turi pas save našlių, tegul jas aprūpina, kad nebūtų apsunkinama Bažnyčia ir įstengtų padėti tikrosioms našlėms.
17Gerai vadovaujantys vyresnieji tebūna laikomi nusipelniusiais dvigubos pagarbos, ypač tie, kurie triūsia skelbdami žodį ir mokydami. 18Juk Raštas sako: #Įst 25,4Neužrišk kuliančiam jaučiui snukio ir: #Mt 10,10; Lk 10,7Darbininkas vertas savo užmokesčio. 19Skundo prieš vyresnįjį nepriimk, nebent #Įst 17,6; 19,15liudytų du ar trys liudytojai. 20Nusidedančius bark visų akivaizdoje, kad ir kiti bijotų. 21Aš maldaute maldauju tave Dievo, Kristaus Jėzaus ir išrinktųjų angelų akivaizdoje, kad nuosekliai laikytumeis šių nurodymų, niekam nedarydamas išimčių. 22Niekam greitomis neuždėk rankų ir neprisidėk prie svetimų nuodėmių; išsilaikyk tyras.
23Gerk ne vien vandenį, bet vartok ir truputį vyno dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų.
24Kai kurių žmonių nusidėjimai esti žinomi pirma teismo, o kai kurių paaiškėja tik vėliau. 25Taip pat ir geri darbai visiems žinomi, o jei pasitaiko kitaip, jie irgi negali likti paslėpti.