1 Tesalonikiečiams 5
LBD-EKU

1 Tesalonikiečiams 5

5
Apie Viešpaties atėjimą
1Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. 2Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena #Mt 24,43; Lk 12,39; 2 Pt 3,10užklups lyg vagis naktį. 3Kai žmonės kalbės: „Gyvename ramiai ir saugiai“, juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tartum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepabėgs.
4Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis. 5Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai. 6Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs! 7Mat kas miega, miega naktį, ir kas pasigeria, pasigeria naktį. 8O mes, priklausydami dienai, būkime blaivūs ir #Iz 59,17; Ef 6,13-17dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganymo vilties šalmą. 9Juk Dievas paskyrė mus ne tam, kad užsitrauktume rūstybę, bet kad įgytume išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 10kuris numirė už mus, kad mes ir budėdami, ir miegodami gyventume su juo. 11Todėl guoskite ir stiprinkite vieni kitus, ką jūs ir darote.
Pamokymai
12Mes prašome jus, broliai, gerbti tuos, kurie darbuojasi tarp jūsų, vadovauja Viešpatyje ir teikia jums pamokymų. 13Labai branginkite ir mylėkite juos dėl jų darbo! Taikiai sugyvenkite tarp savęs!
14Raginame jus, broliai: įspėkite nedrausminguosius, suraminkite mažadvasius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs visiems! 15Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už bloga, bet visuomet skatinkite daryti gera vieni kitiems ir visiems.
16Visuomet džiaukitės, 17be paliovos melskitės! 18Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.
19Negesinkite Dvasios!
20Neniekinkite pranašavimų!
21Visa ištirkite ir kas gera, palaikykite!
22Susilaikykite nuo visokio blogio!
Linkėjimai
23Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. 24Tasai, kuris jus šaukia, yra ištikimas; jis ir įvykdys!
25Broliai, melskitės už mus! 26Pasveikinkite visus brolius šventu pabučiavimu. 27Saikdindamas jus Viešpačiu, prašau, kad šis laiškas būtų perskaitytas visiems broliams.
28Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis!