1 Tesalonikiečiams 4
LBD-EKU

1 Tesalonikiečiams 4

4
Šventėjimas
1Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje: jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui – o jūs taip ir elgiatės, – tai darykite vis daugiau pažangos! 2Jūs juk žinote, kokių nurodymų esame jums davę Viešpaties Jėzaus vardu. 3Tokia gi Dievo valia – jūsų šventėjimas. Susilaikykite nuo svetimavimo! 4Kiekvienas jūsų teišmoksta laikyti savąjį indą#4,4 Arba: „kūną“, arba: „žmoną“. šventai ir pagarbiai, 5nepasiduodamas nežabotiems geismams, kaip esti tarp pagonių, kurie nepažįsta Dievo. 6Tegul niekas neperžengia ribų ir neapgaudinėja savo brolio šituo reikalu, nes Viešpats keršija už visus tokius nusižengimus, kaip jau esame sakę ir patvirtinę. 7Dievas mus pašaukė ne susitepimui, bet šventėjimui. 8Todėl, kas tai atmeta, ne žmogų atmeta, bet Dievą, kuris jums duoda savo Šventąją Dvasią. 9Apie brolių meilę nebereikia jums rašyti, nes pats Dievas jus išmokė mylėti vienas kitą, 10ir jūs taip elgiatės su visais broliais visoje Makedonijoje. Mes tik raginame jus, broliai, daryti daugiau pažangos, 11stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir darbuotis savo rankomis, kaip jums esame įsakę. 12Taip jūs oriai elgsitės svetimųjų akyse ir nebūsite nuo kitų priklausomi.
Apie prisikėlimą
13Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. 14Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su juo.#4,14 Arba: „kurie užmigo, atsives per Jėzų ir su juo“. 15#1 Kor 15,51-52Ir tatai jums sakome Viešpaties žodžiais, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. 16O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, 17paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesysna pasitikti Viešpaties ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. 18Todėl guoskite vieni kitus šitais žodžiais.