1 Metraščių 1
LBD-EKU

1 Metraščių 1

1
Nuo Adomo iki Abraomo
1Adomas, Setas, Enošas, 2Kenanas, Mahalalelis, Jeredas, 3Henochas, Metušelachas, Lamechas, 4Nojus, Semas, Chamas ir Jafetas.
5Jafeto palikuonys: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalis, Mešechas ir Tyras.
6Gomero palikuonys: Aškenazas, Difatas ir Togarma.
7Javano palikuonys: Eliša, Taršišas, Kitimai ir Rodanimas.
8Chamo palikuonys: Kušas, Micraimai, Putas ir Kanaanas.
9Kušo palikuonys: Seba, Havila, Sabta, Rama ir Sabtecha. Ramos palikuonys: Šeba ir Dedanas. 10Kušui gimė Nimrodas. Jis buvo pirmasis galiūnas žemėje.
11Micraimams gimė ludai, anamai, lehabiečiai, naftuhiečiai, 12patrosiečiai, kasluhai ir kaftoriečiai, iš kurių kilo filistinai.
13Kanaanui gimė pirmagimis Sidonas ir Hetas, 14taip pat jebusiečiai, amoritai, girgašai, 15hivai, archai, sinai, 16arvadiečiai, cemarai ir hamatiečiai.
17Semo palikuonys: Elamas, Asūras, Arpachšadas, Ludas, Aramas, Ucas, Hulas, Geteras ir Mešechas. 18Arpachšadui gimė Šelachas, Šelachui – Eberas. 19Eberui gimė du sūnūs: vienas – vardu Pelegas#1,19 Hebr. „padalijimas“., nes jo dienomis buvo padalyta žemė, o jo brolis – vardu Joktanas. 20Joktanui gimė Almodadas, Šelefas, Hacarmavetas, Jerachas, 21Hadoramas, Uzalas, Dikla, 22Ebalas, Abimaelis, Šeba, 23Ofyras, Havila ir Jobabas. Visi jie buvo Joktano palikuonys.
Abraomo palikuonys
24Semas, Arpachšadas, Šelachas, 25Eberas, Pelegas, Reuvas, 26Serugas, Nahoras, Terachas, 27Abromas, tai yra Abraomas.
28Abraomo sūnūs: Izaokas ir Izmaelis.
29Štai jų palikuonys: Izmaelio pirmagimis Nebajotas, paskui Kedaras, Adbeelis, Mibsamas, 30Mišma, Dūma, Masa, Hadadas, Tema, 31Jetūras, Nafišas ir Kedma. Tai Izmaelio palikuonys.
32Abraomo sugulovės Ketūros palikuonys: ji pagimdė Zimraną, Jokšaną, Medaną, Midjaną, Išbaką ir Šuachą. Jokšano palikuonys: Šeba ir Dedanas. 33Midjano palikuonys: Efa, Eferas, Henochas, Abida ir Eldava. Visi jie buvo Ketūros palikuonys.
34Abraomui gimė Izaokas. Izaoko palikuonys: Ezavas ir Izraelis. 35Ezavo palikuonys: Elifazas, Reuelis, Jeušas, Jalamas ir Korachas. 36Elifazo palikuonys: Temanas, Omaras, Cefis, Gatamas, Kenazas, Timna ir Amalekas. 37Reuelio palikuonys: Nahatas, Zerachas, Šama ir Miza.
38Seyro palikuonys: Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana, Dišonas, Eceras ir Dišanas. 39Lotano palikuonys: Horis ir Homamas; Lotano sesuo buvo Timna. 40Šobalo palikuonys: Aljanas, Manahatas, Ebalas, Šefis ir Onamas. Cibeono palikuonys: Aja ir Ana. 41Anos palikuonis – Dišonas. Dišono palikuonys: Hamranas, Ešbanas, Itranas ir Keranas. 42Ecero palikuonys: Bilhanas, Zaavanas ir Jaakanas. Dišano palikuonys: Ucas ir Aranas.
Edomo karaliai
43Štai karaliai, viešpatavę Edomo krašte, izraelitams dar neturint jokio karaliaus. Beoro sūnus Bela; jo miesto vardas buvo Dinhaba. 44Belai mirus, vietoj jo karaliumi tapo Zeracho sūnus Jobabas iš Bocros. 45Jobabui mirus, vietoj jo karaliumi tapo Hušamas iš temanų šalies. 46Hušamui mirus, vietoj jo karaliumi tapo Bedado sūnus Hadadas. Jis nugalėjo midjaniečius Moabo lygumoje; jo miesto vardas buvo Avitas. 47Hadadui mirus, vietoj jo karaliumi tapo Samla iš Masrekos. 48Samlai mirus, vietoj jo karaliumi tapo Saulius iš Rehobotų prie Upės. 49Sauliui mirus, vietoj jo karaliumi tapo Achboro sūnus Baal Hananas. 50Baal Hananui mirus, vietoj jo karaliumi tapo Hadadas. Jo miesto vardas buvo Pajas, o jo žmonos vardas buvo Mehetabelė. Ji buvo Me Zahabo dukters Matredos duktė. 51Hadadas mirė.
Edomo kiltys: Timnos, Alijos, Jeteto, 52Oholibamos, Elos, Pinono, 53Kenazo, Temano, Mibcaro, 54Magdielio ir Iramo. Tokios buvo Edomo kiltys.