Isaià 1
DIEMDC
1
FIZARÀNA VOALOHANY
1Fanambaràn’i Isaià, zanakalahin’i Amôtsa, ny amin’i Joda sy i Jerosalema. Nanafaran’ny Tompo azy izany, tamin’ny andron’i Hozià sy i Jôtama ary i Ahaza sy i Hezekià mpanjakan’i Joda#1.1 Hozià-Hazarià: jereo 2 Mp 15.1-7; 2 Tan 26.1-23. –Jôtama: 2 Mp 15.32-38; 2 Tan 27.1-9. –Ahaza: 2 Mp 16.1-20; 2 Tan 28.1-27. –Hezekià: 2 Mp 18.1–20.21; 2 Tan 29.1–32.33. –Ny nanaovan’i Isaià ny fandraharahany dia teo amin’ny taonjato fahavalo tapany faharoa sy ny fiandohan’ny taonjato fahafito..
Vahoaka tsy mahalala na inona na inona
2Mihainoa, ry lanitra, ary mandrenesa, ry tany,
satria ny TOMPO no miteny hoe:
«Efa nitaiza sy nahalehibe zanaka Aho;
kanjo nikomy tamiko izy.
3Ny omby mahalala ny tompony manana azy,
ary ny boriky mahalala ny fihinanam-bilona
izay famahanan’ny tompony azy;
Fa i Israely tsy te hahalala na inona na inona;
eny, ny vahoakako tsy mba mahafantatra.»
Tsy misy tsy marary ny tanin’i Joda
4Loza! firenena mpanota ianao, ry Joda;
vahoaka mivesatra heloka ianareo,
solofon’ny mpanao ratsy, taranaka lomorina!
Nilaozanareo ny TOMPO,
nataonareo tsinontsinona ilay Masin’i Israely,
fa niamboho Azy ianareo.
5Aiza indray àry no tianareo hikapohana anareo
no mbola mikiry amin’ny ditranareo ihany ianareo?
Efa feno ratra avokoa ny loha,
ary marary ny fo manontolo.
6Hatrany am-paladia ka hatrany an-tampon-doha
dia tsy misy tsy marary:
ratra, dian-kapoka, fery vao,
tsy mbola nisy nanadio
na namehy na nanisy diloilo.
7Efa lao ny taninareo,
kilan’ny afo ny tanànanareo;
ny tany novolenareo aza
dia ny vahiny no nihinana
ny vokany teo anatrehanareo,
ka efa lao tokoa izany
tahaka ny faharavàn’i Sôdôma#1.7 Sôdôma: rijan-teny tokony ho izy araka ny Deot 29.22 sy Jer 49.18. –ny faharavàn’i Sôdôma: jereo Gen 19.23-25..
8I Jerosalema irery sisa no hany tafajoro,
toy ny tranotomboka ao anaty tanimboaloboka,
sy toy ny kitranotrano rantsan-kazo
ao anaty tanimbolin-kôkômbra,
ary toy ny tanàna efa atao fahirano.
9Raha tsy navelan’ny TOMPOn’izao rehetra izao
hisy olona vitsivitsy velona aina tamintsika,
dia ho efa tonga tahaka an’i Sôdôma
sy ho nitovy tamin’i Gômôra isika#1.9 Jereo Rm 9.29..
Fanompoam-pivavahana maharikoriko an’Andriamanitra
10Mihainoa ny tenin’ny TOMPO,
ry mpitondra lomorina tahaka an’i Sôdôma;
mandrenesa ny lalànan’ilay Andriamanitsika,
ry vahoaka ratsy toetra tahaka an’i Gômôra#1.10 Jereo Gen 18.20; 19.4-9.:
11«Hataoko inona moa, hoy ny TOMPO,
ireo sorona marobe atolotrareo?
Efa mankaleo Ahy mihitsy
ny ondrilahy atao sorona dorana manontolo
sy ny saboran-janak’omby nafahy.
Tsy ankasitrahiko intsony na ny ran’ombilahy
na ny ran’ny zanak’ondry na ny ran’osilahy.
12Ianareo izay tonga hiseho eto anatrehako,
moa Izaho ve no nangataka anareo
hanitsakitsaka ny kianjan’ny tempoliko?
13Atsaharo ny mitondra fanatitra fa tsy ilaina akory;
maharikoriko Ahy ny eton’ny soronareo;
atsaharo ny fankalazana ny tsinam-bolana
sy ny sabata ary ny fetim-piangonana.
Tsy zakako ny fanompoam-pivavahana mifangaro heloka.
14Halako ny fankalazanareo ny tsinam-bolana
sy ny fombam-pivavahanareo manetriketrika;
toy ny enta-mavesatra amiko ireny
ka sasatry ny mitondra azy Aho#1.14 And 11-14: jereo Ham 5.21-22..
15Raha manandra-tanana hivavaka ianareo
dia hitampi-maso tsy hijery Aho.
Na manao vavaka maro aza ianareo,
dia tsy hihaino akory Aho,
satria feno ra ny tananareo.
16Koa misasà ary midiova ianareo;
esory tsy ho hitako intsony
ny asa ratsy fanaonareo,
atsaharo ny manao ratsy.
17Mianara hanao ny tsara,
tadiavo ny rariny,
avoty izay voan’ny tsindry hazo lena,
ento ara-drariny ny kamboty,
tsarao ny adin’ny mpitondratena.
Raha mbola hikomy ihany ianareo, dia...
18«Avia fa hifandahatra isika, hoy ny TOMPO.
Na dia mena midorehitra aza ny fahotanareo,
dia ho fotsy tahaka ny oram-panala,
na dia mangatrakatraka tahaka ny jaky aza ireny,
dia ho tahaka ny volon’ondry fotsy.
19Raha manaiky ianareo ka mankatò,
dia hihinana ny vokatra tsara avy amin’ny tany.
20Fa raha mandà kosa ianareo ka mikomy,
dia ny sabatra no handripaka anareo.»
Izany no nambaran’ny TOMPO.
Ny fanadiovana an’i Jerosalema
21Ahoana no nahatonga janga ity tanàna nahatoky#1.21 Momba ny fivadihan’ny vahoakan’Andriamanitra oharina amin’ny fijangajangana: jereo Jer 2.20; 3.1; 5.7; 13.27 sns; Hôs 4.13-14.?
Feno rariny anefa tao taloha
sady nitoeran’ny fahamarinana;
fa ankehitriny kosa mpamono olona no ao.
22Toa volafotsy nanjary tain-drendrika
ary toa divay voatapo-drano ianao, ry Jerosalema.
23Mpikomy ireo mpanapaka anao,
sady mpiray tsikombakomba amin’ny mpangalatra.
Samy tia tsolotra izy rehetra,
ary mpandray kolikoly avokoa.
Ny kamboty tsy entiny ara-drariny
ary ny adin’ny mpitondratena tsy tsarainy.
24Noho izany ny TOMPO Andriamanitr’izao rehetra izao,
Ilay Maherin’i Israely, dia manao teny hentitra hoe:
«Loza! hiala vonkina amin’ny mpanohitra Ahy Aho,
ary hamaly faty amin’ireo fahavaloko!
25Ry Jerosalema,
hahita raharaha amiko ianao:
hodioviko amin’ny afo ianao
mba hialan’ny tain-drendrikao
ary hoesoriko ny lotom-pirakao rehetra.
26Haveriko amin’ny laoniny ny mpitsaranao
ho tahaka ny mpitsara taloha,
ary koa ny mpanolotsainao
ho tahaka ny tamin’ny andro fahiny#1.26 tamin’ny andro fahiny: izany hoe faha-Davida mpanjaka..
Amin’izay ianao dia hantsoina hoe
‹Renivohi-pahamarinana› sy ‹Tanàna mahatoky.› »
27Ho voavonjy i Tsiôna
rehefa mitandro ny rariny;
ary ho voavonjy ireo mponiny
niala tamin’ny toe-dratsy
rehefa mampihatra ny fahamarinana.
28Fa ny mpikomy sy ny mpanota kosa dia hiara-potika,
ary izay mahafoy ny TOMPO dia ho levona.
29Tena ho diso fanantenana ianareo
ny amin’ireo hazo terebinta izay nolalainareo;
eny, ho menatra ianareo
ny amin’ireo toerana nofidinareo
hanaovana ny fombafomban-tsampy#1.29 Ny fombam-pivavahana kanahanita momba ny fahavokarana no tsiahivin’ny mpaminany eto. Ampit Is 17.10; Hôs 4.13..
30Fa ho tahaka ireo hazo terebinta
mihintsan-dravina ianareo
sy ho tahaka ireo toerana tsy misy rano.
31Ho toy ny vohavoha ny lehilahy mahery
ary ho toy ny kilalaon’afo ny asany
hodorana miaraka izy roa tonta
ka tsy misy hamono ny afo.

Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara © Malagasy Bible Society, 2017.

Learn More About Dikateny Iombonana Eto Madagasikara