YouVersion Logo
Search Icon

Má-thài Hok-im 2

2
Seng-siōng-ka Lâi Hóng-būn
1 Hi-lu̍t choh-ông ê sî, Iâ-so͘ tī Iû-thàiPek-lī-hêng chhut-sì. Ū kúi-nā ê seng-siōng-ka tùi tang-hng lâi kàu Iâ-lō͘-sat-léng. 2In mn̄g kóng, “Hit-ê chhut-sì chòe Iû-thài-lâng ê Ông--ê tī sím-mi̍h só͘-chāi? Goán ū khòaⁿ-tio̍h I ê chhiⁿ chhut-hiān, choan-kang lâi beh pài I.”
3 Hi-lu̍t-ông thiaⁿ--tio̍h, sim-lāi tio̍h-kip put-an; Iâ-lō͘-sat-léng choân-siâⁿ ê lâng mā-sī án-ni. 4I chiū tiàu-chi̍p só͘-ū ê chè-si-tiúⁿ kap bîn-kan ê keng-ha̍k-kàu-su, mn̄g in kóng, “Ki-tok eng-kai tī sím-mi̍h só͘-chāi chhut-sì?”
5In ìn kóng, “Iû-thàiPek-lī-hêng. In-ūi sian-ti ū án-ni kì-chài:
6 Iû-tāi tōe-khu ê Pek-lī-hêng ah,
lí tī Iû-tāi siâⁿ-chhī tiong m̄-sī siōng bî-sòe--ê;
in-ūi ū chi̍t ê léng-siù ōe tùi lí hia chhut--lâi,
I beh bo̍k-ióng góa ê chú-bîn Í-sek-lia̍t.”
7 Hi-lu̍t chiū àm-tiong tiàu hit kúi ê seng-siōng-ka, siông-sè kā in mn̄g hit-lia̍p chhiⁿ sím-mi̍h sî chhut-hiān. 8Āu-lâi, i chhe in khì Pek-lī-hêng, kóng, “Lín khì siông-sè chhâ-mn̄g koan-hē chit-ê sòe-hàn gín-á ê sū; chhē--tio̍h, tio̍h lâi pò góa chai, góa mā thang khì pài I.”
9In thiaⁿ ông ê ōe chiū khì. In tī tang-hng khòaⁿ--tio̍h ê hit-lia̍p chhiⁿ chòe thâu chhōa in, lâi kàu hit-ê sòe-hàn gín-á ê só͘-chāi chiū thêng tī téng-bīn. 10In khòaⁿ-tio̍h hit-lia̍p chhiⁿ, hui-siông hoaⁿ-hí. 11In ji̍p-khì chhù-lāi, khòaⁿ-tio̍h sòe-hàn gín-á kap I ê lāu-bú Má-lī-a, chiū phak lo̍h-khì pài I, jiân-āu khui in ê pó-a̍h, chiong n̂g-kim, jú-hiuⁿ, kap bu̍t-io̍h chòe lé-mi̍h hiàn hō͘ I.
12Āu-lâi, tī bîn-bāng tiong Siōng-tè chí-sī in m̄-thang tò-khì Hi-lu̍t hia, in chiū tùi pa̍t-tiâu lō͘ tò-khì pún-kok.
Tô-cháu Khì Ai-ki̍p
13Seng-siōng-ka lī-khui liáu-āu, Chú ê thiⁿ-sài tī Iok-sek ê bîn-bāng tiong tùi i chhut-hiān, kóng, “Khí--lâi, chhōa sòe-hàn gín-á kap I ê lāu-bú tô-cháu khì Ai-ki̍p, tòa hia kàu góa kóng thang lī-khui ê sî, in-ūi Hi-lu̍t teh chhē chit-ê sòe-hàn gín-á, beh kā I thâi-sí.”
14 Iok-sek chiū khí--lâi, chhōa sòe-hàn gín-á kap I ê lāu-bú thàu-mî lī-khui khì Ai-ki̍p, 15tòa tī hia kàu Hi-lu̍t sí. Che sī beh èng-giām Chú thong-kè sian-ti só͘ kóng ê ōe: Góa ū tiàu góa ê kiáⁿ chhut Ai-ki̍p.
Thâi-sí Sòe-hàn Ta-po͘ Gín-á
16 Hi-lu̍t chi̍t-ē chai ka-kī hō͘ seng-siōng-ka phiàn--khì, hui-siông siū-khì, chiū chhe lâng chiong Pek-lī-hêng í-ki̍p chiu-ûi só͘-ū ê ta-po͘ gín-á, chiàu i tùi seng-siōng-ka siông-sè chhâ-mn̄g ê sî sǹg-khí, nn̄g hè í-hā--ê lóng thâi-sí. 17Chit-ê tāi-chì ū èng-giām Chú thong-kè sian-ti Iâ-lī-bí só͘ kóng ê ōe:
18Tī La-má ū thiaⁿ-tio̍h siaⁿ,
thî-khàu chin pi-siong;
Lúi-kiat ūi-tio̍h i ê kiáⁿ-jî teh khàu,
m̄-khéng siū an-ùi, in-ūi in lóng bô--khì lah.
Tùi Ai-ki̍p Tò--lâi
19 Hi-lu̍t sí í-āu, Chú ê thiⁿ-sài tī Ai-ki̍p, tī Iok-sek ê bîn-bāng tiong tùi i chhut-hiān, 20kóng, “Khí--lâi, chhōa sòe-hàn gín-á kap I ê lāu-bú tò-khì Í-sek-lia̍t-tōe; in-ūi beh hāi sòe-hàn gín-á ê sìⁿ-miā hiah-ê lâng í-keng sí.” 21Iok-sek chiū khí--lâi, chhōa sòe-hàn gín-á kap I ê lāu-bú tò-khì Í-sek-lia̍t-tōe.
22 Iok-sek thiaⁿ-kìⁿ A-ki-ló sòa-chiap i ê lāu-pē Hi-lu̍t chòe Iû-thài ê ông, m̄-káⁿ tò-khì hia; āu-lâi tī bîn-bāng tiong tit-tio̍h chí-sī, chiū thè-khì Ka-lī-lī kéng-lāi, 23kàu chi̍t ê siâⁿ kiò-chòe Ná-sat-le̍k, tòa tī hia. Che sī beh èng-giām Chú thong-kè sian-ti só͘ kóng ê ōe: I beh kiò-chòe Ná-sat-le̍k-lâng.

Currently Selected:

Má-thài Hok-im 2: TTVR

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy