YouVersion Logo
Search Icon

Má-thài Hok-im 1

1
Iâ-so͘ Ki-tok ê Ka-phó͘
(Lō͘ 3.23-38)
1Che sī Iâ-so͘ Ki-tok ê ka-phó͘: Iâ-so͘ sī Tāi-pi̍t ê hō͘-tāi, Tāi-pi̍t sī A-pek-la-hán ê hō͘-tāi.
2 A-pek-la-hán siⁿ Í-sat, Í-sat siⁿ Ngá-kok, Ngá-kok siⁿ Iû-tāi kap i ê hiaⁿ-tī. 3Iû-tāi tùi Tha-má siⁿ Hoat-le̍k-su kap Siā-la, Hoat-le̍k-su siⁿ Hi-su-lûn, Hi-su-lûn siⁿ A-lân, 4A-lân siⁿ A-bí-ná-ta̍t, A-bí-ná-ta̍t siⁿ Ná-sūn, Ná-sūn siⁿ Sat-bûn, 5Sat-bûn tùi Lat-ha̍p siⁿ Pho-a-su, Pho-a-su tùi Lō͘-tek siⁿ Gô-pī-tek, Gô-pī-tek siⁿ Iâ-se, 6Iâ-se siⁿ Tāi-pi̍t-ông.
Tāi-pi̍t tùi O͘-lī-a ê bó͘ siⁿ Só͘-lô-bûn, 7Só͘-lô-bûn siⁿ Lô-pho-an, Lô-pho-an siⁿ A-pí-ngá, A-pí-ngá siⁿ A-sat, 8A-sat siⁿ Iok-sa-hoat, Iok-sa-hoat siⁿ Iok-lân, Iok-lân siⁿ O͘-se-a, 9O͘-se-a siⁿ Iok-thán, Iok-thán siⁿ A-hap-su, A-hap-su siⁿ Hi-se-ka, 10Hi-se-ka siⁿ Má-ná-se, Má-ná-se siⁿ A-mô͘-sū#1.10 A-mô͘-sū”: Ū ê chhau-pún sī “A-bûn”., A-mô͘-sū siⁿ Iok-se-a. 11Í-sek-lia̍t-lâng siū chhian-sóa khì Pa-pí-lûn ê sî, Iok-se-a siⁿ Iok-ngá-kun#1.11 Iok-ngá-kun” mā kiò-chòe “Iâ-ko-nî-ngá”; chham-khòaⁿ 1 Tāi 3.16 ê chù-kha. kap i ê hiaⁿ-tī.
12Siū chhian-sóa khì Pa-pí-lûn í-āu, Iok-ngá-kun siⁿ Sat-lia̍p-thiat, Sat-lia̍p-thiat siⁿ Só͘-lô-pa-pek, 13Só͘-lô-pa-pek siⁿ A-pí-gio̍k, A-pí-gio̍k siⁿ Í-lī-a-kèng, Í-lī-a-kèng siⁿ A-só͘, 14A-só͘ siⁿ Sat-tok, Sat-tok siⁿ A-kim, A-kim siⁿ Í-lu̍t, 15Í-lu̍t siⁿ Í-lī-a-sat, Í-lī-a-sat siⁿ Má-tān, Má-tān siⁿ Ngá-kok, 16Ngá-kok siⁿ Iok-sek, Iok-sek sī Má-lī-a ê tiōng-hu; hit-ê chheng-chòe Ki-tok ê Iâ-so͘ sī tùi chit-ê Má-lī-a siⁿ--ê.
17Án-ni, tùi A-pek-la-hán kàu Tāi-pi̍t lóng-chóng ū cha̍p-sì tāi, tùi Tāi-pi̍t kàu siū chhian-sóa khì Pa-pí-lûn ū cha̍p-sì tāi, tùi siū chhian-sóa khì Pa-pí-lûn kàu Ki-tok mā ū cha̍p-sì tāi.
Iâ-so͘ Ki-tok ê Chhut-sì
(Lō͘ 2.1-7)
18Iâ-so͘ Ki-tok chhut-sì ê keng-kè sī án-ni: I ê lāu-bú Má-lī-a í-keng kap Iok-sek tēng-hun, iáu-bē kiat-hun chiū tùi Sèng Sîn hoâi-īn. 19I ê bī-hun-hu Iok-sek sī chèng-ti̍t ê lâng, bô ài hō͘ i tī lâng ê bīn-chêng kiàn-siàu, siūⁿ-beh àm-tiong kái-tû hun-iok. 20I teh siūⁿ chit-ê tāi-chì ê sî, tī bîn-bāng tiong, Chú ê thiⁿ-sài tùi i chhut-hiān, kóng, “Tāi-pi̍t ê hō͘-tāi Iok-sek, m̄-bián kiaⁿ, tio̍h chhōa Má-lī-a ji̍p-mn̂g chòe bó͘, in-ūi i só͘ hoâi-īn ê thai sī tùi Sèng Sîn lâi--ê. 21I ōe siⁿ chi̍t ê ta-po͘-kiáⁿ, lí tio̍h kā I hō-miâ kiò-chòe Iâ-so͘, in-ūi I beh kiù I ê chú-bîn thoat-lī in ê chōe.”
22Che it-chhè ê sū hoat-seng sī beh èng-giām Chú thok sian-ti só͘ kóng ê ōe:
23Lí khòaⁿ, chāi-sek-lú ōe hoâi-īn siⁿ-kiáⁿ,
I ê miâ beh kiò-chòe Í-má-lōe-lī.
“Í-má-lōe-lī” ê ì-sù sī “Siōng-tè kap lán tông-chāi”.
24 Iok-sek chi̍t-ē khùn-chhíⁿ, chiū chiàu Chú ê thiⁿ-sài só͘ hoan-hù chhōa Má-lī-a ji̍p-mn̂g chòe bó͘, 25put-kò chit-ê ta-po͘-kiáⁿ iáu-bē chhut-sì í-chêng bô kap Má-lī-a tâng-pâng. Eⁿ-á chhut-sì, Iok-sek chiū kā I hō-miâ kiò-chòe Iâ-so͘.

Currently Selected:

Má-thài Hok-im 1: TTVR

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy