YouVersion Logo
Search Icon

मत्ती 1

1
येशु ख्रीष्टकीइ फाफामुक्या
(लुका ३:२३-३८)
1अब्राहाम ओःले दाऊदकीइ छार्क्युफुर्क्यु येशु ख्रीष्टकीइ फाफामुक्या दीक्यारा इःङे– 2अब्राहाम इसहाककीइ आबा एःके, इसहाक याकुबकीइ आबा एःके, याकुब यहुदा रा खुङगीइ आतानोःक्याइ आबा एःके, 3यहुदादी फारेस रा जाहेरकीइ आबा एःके (खुङक्याइ आमा तामार एःके), फारेस हेस्रोनगीइ आबा, हेस्रोन आरामगीइ आबा, 4आराम अम्मीनादाबकीइ आबा, अम्मीनादाब नहशोनगीइ आबा, नहशोन सल्मोनगीइ आबा, 5सल्मोन बोअजकीइ आबा एःके (बोअजकीइ आमा राहाब एःके), बोअज ओबेदकीइ आबा एःके (ओबेदकीइ आमाइ मीःनदी रुथ एःके), ओबेत यीशैगीइ आबा, 6यीशै दाऊद क्याःल्बुइ आबा एःके।
दाऊद सोलोमनगीइ आबा एःके (सोलोमनगीइ आमा तोःङ्ला उरीयाहइ पेःमे एःके), 7सोलोमन रहबामगीइ आबा, रहबाम अबीयाइ आबा, अबीया आसाइ आबा, 8आसा यहोशापातकीइ आबा, यहोशापात यहोरामगीइ आबा, यहोराम उज्जीयाहइ आबा, 9उज्जीयाह योतामगीइ आबा, योताम आहाजकीइ आबा, आहाज हीजकीयाइ आबा, 10हीजकीया मनश्शेइ आबा, मनश्शे अमोनगीइ आबा, अमोन योशीयाहइ आबा, 11योशीयाह यकोनीयास रा खुङगीइ नोःक्याइ आबा एःके, खुङक्यादी यहुदीक्याला बेबीलोन देशला बन्दी जोदी खेर्केन तीःजी तोःङ्ला केःदी एःके।
12खुङक्याला बेबीलोन देशला बन्दी जोदी खेर्मीःजीक यकोनीयास शालतीएलगीइ आबा एःके, शालतीएल यरुबाबेलगीइ आबा, 13यरुबाबेल अबीउदकीइ आबा, अबीउद एल्याकीमगीइ आबा, एल्याकीम आजोरकीइ आबा, 14आजोर सादोककीइ आबा, सादोक आखीमगीइ आबा, आखीम एलीउदकीइ आबा, 15एलीउद एलाजारकीइ आबा, एलाजार मत्तानगीइ आबा, मत्तान याकुबकीइ आबा, 16याकुब योसेफकीइ आबा एःके, खुङ येशुइ आमा मरीयमगीइ ख्योबो एःके, मरीयमगीइरा थार्च्युगेन ख्रीष्ट लाःकेन येशुला केसी।
17एःन्डुले अब्राहाममीःजीक दाऊदथुप पुस्ता च्युप्सी काःल्सी ओःले दाऊदमीःजीक इस्राएलीक्याला बेबीलोनला बन्दी जोदी खेर्क्योक तीःजी थुप च्युप्सी पुस्ता काःल्सी। ओःले ओः तीःजीमीःजीक थार्च्युगेन खीष्ट केगेन तीःजी थुप च्युप्सी पुस्ता काःल्सी।
येशु ख्रीष्टकीइ केबु
(लुका २:१-७)
18येशु ख्रीष्टकीइ केबु एःन्डुले काःल्सी– खुङगीइ आमा मरीयम योसेफला लाङ्दी एःके, इःनाङ खुङक्याइदी याःर्का क्याःप्चे तोःङ्लारा मरीयम चाङ्मा लालाःम्‍ले जुबु ङीःपाक काःल्दी एःके। 19इःनाङ योसेफ ताःक्पा मीः एःक्योक सोङ्‍गारा, खुङला ङोःछाबु माःजोबा पेःदी खुङला नाःङ नाःङ्लारा पोःर्तेकेन सेम पेःसी। 20खुङगीइ एःन्डुबा ठीवा चेतेरा एःकासुना, मीलामला प्रभुइ स्वर्गदुत चीग खुङसाःला थोङ्सी, ओःले खुङला एःन्डु लाःसी, “योसेफ, दाऊदकीइ छार्क्युफुर्क्यु, मरीयमला ख्योइ पेःमे लाःती स्वीकार पेःजेला माःजी, चीलेलाःना खुङ चाङ्मा लाइ ल्हेलाःम्‍ले जुबु ङीःपाक काःल्योक इःङे। 21खुङगीइ पुः चीग केगेन्दी एः, ओःले ख्योइ खुङगीइ मीःन येशु#१:२१ येशु येशु लाःकेन शब्ददी हीब्रु तामगीइ “यहोशु” लाःकेन शब्द इःङे, ओःखो लाःक्योक दी “प्रभुइ थार्च्युए।” ज्यो, चीलेलाःना खुङगीइ राःङगीइ मीःक्याला खुङक्याइ लाःयोलाःम्‍ले थार्च्युगेन एः।”
22कोन्ज्योइ लेःङ्‍गो तेर्केनलाःम्‍ले प्रभुइ लाःक्योक ताम छाङ्जेलारा दीखो थाम्जेर ताम काःल्क्योक इःङे– 23“तादो, कन्या पेःन्पीःजा जुबु ङीःपाक ओःङेन एः ओःले खुङगीइ पुः चीग केगेन एः। ओःले मीःक्याइ खुङला इम्मानुएल लाःकेन एः।”#यशैया ७:१४ (इम्मानुएल लाःक्योकदी कोन्ज्यो उः ङीमु एः लाःक्योक इःङे।)
24योसेफ ङीछेसी ओःले प्रभुइ स्वर्गदुतकीइ मीलामला लाःक्योक ताम ङीःन्दी मरीयमला याःर्का क्याःप्‍ती राःङ ङीमु ख्योङ्सी। 25इःनाङ मरीयमगीइ पुः माकेथुप योसेफ मरीयम ङीमु तेन चीगला माःङ्‍याल। मरीयमगीइ पुः केमीःजीक योसेफकीइ ओः पीःजाइ मीःन येशु ज्यासी।

Currently Selected:

मत्ती 1: SYW

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy