AmaHubo 36:3

AmaHubo 36:3 ZUL59

Amazwi omlomo wakhe angukona nenkohliso; ukuyekile ukuhlakanipha nokwenza okulungileyo.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share