AmaHubo 3
ZUL59

AmaHubo 3

3
Ukukhala kohlushiweyo
Ihubo likaDavide ebalekela u-Abisalomu indodana yakhe.
1 # AmaH. 38:19; 56:3 Hhawu, Jehova, ziningi izitha zami.
Baningi abangivukelayo.
2 # 2 Sam. 16:7 Baningi abathi emphefumulweni wami:
“Akukho ukusinda kwakhe kuNkulunkulu.” Sela*
3 # AmaH. 5:12; 18:1; 84:11 Kepha wena Jehova uyisihlangu kimi,
uludumo lwami nophakamisa ikhanda lami.
4 # AmaH. 121:1 Ngezwi lami ngiyakhala kuJehova;
yena uyangiphendula esentabeni yakhe engcwele. Sela*
5 # AmaH. 4:8 Ngalala phansi, ngazunywa ngubuthongo;
ngavuka, ngokuba uJehova ungiphasile.
6 # AmaH. 27:3 Angesabi amashumi ezinkulungwane zabantu
abangihaqile nxazonke.
7 # AmaH. 58:6 Vuka, Jehova,
ungisindise, Nkulunkulu wami,
ngokuba zonke izitha zami uzishayile emhlathini,
amazinyo ababi uwaphulile.
8 # Isaya 43:11 Insindiso ingekaJehova;
isibusiso sakho masibe kubantu bakho. Sela*

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE