AmaHubo 2
ZUL59

AmaHubo 2

2
Ogcotshiweyo kaJehova
1 # IzE. 4:25 Kungani ukuba abezizwe baxokozele,
nabantu bazindle ngokuyize na?
2 # Isaya 61:1; IsAmb. 19:19 Amakhosi omhlaba ayazihlanganisa,
nababusi baceba icebo
ngoJehova nangogcotshiweyo wakhe ngokuthi:
3 # Luk. 19:14 “Masigqabule izibopho zabo,
silahle izintambo zabo, zisuke kithina.”
4 # AmaH. 37:13; 59:8; IzA. 1:26; 3:34 Yena ohlezi ezulwini uyahleka,
iNkosi iyabadelela.
5Ibisikhuluma kubo ngentukuthelo yayo,
ibethuse ngolaka lwayo, ithi:
6 # AmaH. 89:27; 110:1 “Nokho ngibekile iNkosi yami eSiyoni,
intaba yami engcwele.”
7 # IzE. 13:33; Heb. 1:5; 5:5 Ngizakulanda ngesinqumo:
uJehova wathi kimi:
“Uyindodana yami wena;
namuhla ngikuzele.
8 # AmaH. 22:27; 72:8; Zak. 9:10 Cela kimi,
ngikunike abezizwe babe yifa lakho,
nemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho.
9 # IsAmb. 2:27; 12:5; 19:15 Uzakubaphula ngentonga yensimbi,
ubaphahlaze njengesitsha sombumbi.”
10Ngakho hlakaniphani nina makhosi;
yalekani nina bahluleli bomhlaba.
11 # Fil. 2:12 Mkhonzeni uJehova ngokwesaba, nethabe ngokuthuthumela.
12 # AmaH. 34:8; Isaya 30:18; Jer. 17:7 Yangeni indodana,
ingaze ithukuthele,
nibhubhe endleleni,
ngokuba ulaka lwayo luyakuvutha masinyane.
Babusisiwe bonke abaphephela kuyo.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE