AmaHubo 132
ZUL59

AmaHubo 132

132
Isithembiso sikaDavide kuJehova nesithembiso sikaJehova kuDavide
Igama lokukhuphuka.
1 # AmaH. 56:8 Jehova,
mkhumbulele uDavide zonke izinhlupheko zakhe
2ukuthi wafunga kuJehova,
wenza isithembiso kuye onguMninimandla kaJakobe, ethi:
3“Angiyikungena etendeni lendlu yami;
angiyikwenyukela embhedeni wami;
4 # 2 Sam. 7:2; 1 IziKr. 17:1 angiyikunika amehlo ami ubuthongo,
nezinkophe zami ukozela
5 # IzE. 7:46 ngingakatholeli uJehova indawo,
indlu yonguMninimandla kaJakobe.”
6Bheka, sizwile ngakho e-Efratha,
sakufumana ezweni laseJari.
7 # AmaH. 122:1 “Masingene endlini yakhe,
sikhuleke ngasesenabelweni sezinyawo zakhe.
8 # Num. 10:35; 2 IziKr. 6:41 Vuka, Jehova, uye ekuphumuleni kwakho,
wena nomphongolo wamandla akho.
9Abapristi bakho mabembeswe ukulunga,
abangcwele bakho bethabe.”
10 # AmaH. 18:50 Ngenxa yenceku yakho uDavide
mawungaphenduli ubuso bogcotshiweyo wakho.
11 # 2 Sam. 7:11; AmaH. 89:2; IzE. 2:30 UJehova ufungile kuDavide ngeqiniso,
akabuyi kukho, ethi:
“Owenzalo yomzimba wakho
ngiyakumbeka esihlalweni sakho sobukhosi.
12Uma abantwana bakho begcina isivumelwano sami
nobufakazi bami engiyakubafundisa bona,
khona abantwana babo bayakuhlala
esihlalweni sakho kuze kube phakade.”
13Ngokuba uJehova ukhethile iSiyoni;
ulithandile libe yindawo yakhe yokuhlala:
14 # AmaH. 68:16 “Yona ingeyokuphumula kwami kuze kube phakade;
lapha ngiyakuhlala khona,
ngokuba ngiyifunile.
15Ngiyakubusisa kakhulu ukudla kwalo;
abampofu balo ngiyakubasuthisa ngesinkwa.
16 # Isaya 61:6,10 Abapristi balo ngiyakubembesa insindiso;
abangcwele balo bayakumemeza nokumemeza ngenjabulo.
17 # 1 AmaKh. 11:36; AmaH. 18:28; Luk. 1:69; 2:32 “Ngiyakuhlumisa uphondo lukaDavide,
ogcotshiweyo wami ngimlungisele isibani.
18Izitha zalo ngiyakuzembesa ihlazo,
kepha kuyena uqobo umqhele wakhe uyakukhazimula.”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE