AmaHubo 130
ZUL59

AmaHubo 130

130
Umkhuleko wokuthethelelwa nokukhululwa
Igama lokukhuphuka.
1 Ngikhala kuwe Jehova
ngisotweni phansi.
2Nkosi, yizwa izwi lami;
izindlebe zakho mazilalele izwi lokuncenga kwami.
3 Uma wena Jehova uqaphela iziphambeko,
Nkosi, ngubani ongema na?
4 Kepha ukuthethelela kukuwe,
ukuze wesatshwe.
5Ngiyalindela uJehova,
umphefumulo wami uyalinda;
ngiyalethemba izwi lakhe.
6Umphefumulo wami uyalindela iNkosi
kunabalindi belindela ukusa.
7 U-Israyeli makamethembe uJehova,
ngokuba umusa ukuJehova,
nokukhulula okuningi kukuye.
8 Uyakumhlenga u-Israyeli
eziphambekweni zakhe zonke.

© Bible Society of South Africa 1959, 1997. Used with permission. All rights reserved.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.