AmaHubo 130
ZUL59

AmaHubo 130

130
Umkhuleko wokuthethelelwa nokukhululwa
Igama lokukhuphuka.
1 # AmaH. 69:1; 88:6 Ngikhala kuwe Jehova
ngisotweni phansi.
2Nkosi, yizwa izwi lami;
izindlebe zakho mazilalele izwi lokuncenga kwami.
3 # Jobe 9:2; AmaH. 143:2 Uma wena Jehova uqaphela iziphambeko,
Nkosi, ngubani ongema na?
4 # Dan. 9:9 Kepha ukuthethelela kukuwe,
ukuze wesatshwe.
5Ngiyalindela uJehova,
umphefumulo wami uyalinda;
ngiyalethemba izwi lakhe.
6Umphefumulo wami uyalindela iNkosi
kunabalindi belindela ukusa.
7 # 2 Sam. 24:14 U-Israyeli makamethembe uJehova,
ngokuba umusa ukuJehova,
nokukhulula okuningi kukuye.
8 # Math. 1:21; AmaH. 101:5 Uyakumhlenga u-Israyeli
eziphambekweni zakhe zonke.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE