IzAga 21
ZUL59

IzAga 21

21
1 # AmaH. 33:15 Inhliziyo yenkosi isesandleni sikaJehova njengemifula yamanzi;
uyayiphendulela lapho ethanda khona.
2 # IzA. 16:2 Zonke izindlela zomuntu zilungile emehlweni akhe,
kepha uJehova ulinganisa izinhliziyo.
3 # 1 Sam. 15:22; Isaya 1:11; Hos. 6:6 Ukwenza ukulunga nokwahlulela
kukhethekile kuJehova kunemihlatshelo.
4 # AmaH. 101:5; IzA. 10:16; 13:9 Ukuzidla kwamehlo nokuziqhenya kwenhliziyo,
isibani sababi, kuyisono.
5 # IzA. 10:4; 13:4; 14:23; 28:20 Imicabango yokhutheleyo isenzuzweni,
kepha eyabo bonke abaphangisayo isekusweleni kuphela.
6 # IzA. 10:2; Jak. 5:1 Ukuthola ingcebo ngolimi lwamanga
kuyize elizulazuliswa,
nezingibe zokufa.
7Ukuchitha kwababi kuyabaqothula,
ngokuba benqaba ukwenza ukulunga.
8Indlela yothweswe icala iyinsongensonge,
kepha ohlanzekileyo,
isenzo sakhe silungile.
9 # IzA. 25:24 Kungcono ukuhlala egumbini lophahla
kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlanganyelweyo.
10Umphefumulo womubi ufisa okubi;
umakhelwane wakhe kafumani isisa emehlweni akhe.
11 # IzA. 19:25 Lapho isideleli sihlawuliswa,
ongenalwazi uyahlakanipha,
nalapho ohlakaniphileyo efundiswa,
uyathola ukwazi.
12 # Shum. 5:7 Olungileyo uyaqaphela indlu yomubi;
ababi bayachithelwa ebubini.
13Ovala indlebe yakhe ngokukhala kompofu
naye uyakukhala angaphendulwa.
14 # IzA. 17:8,23; 18:16 Isipho ekusithekeni siyadambisa ulaka,
nomvuzo esifubeni ukufutheka okunamandla.
15Kuyintokozo kolungileyo ukwenza ukwahlulela,
kepha kwabenza ukona kuyincithakalo.
16Umuntu oduka endleleni yokuhlakanipha
uyakuphumula ebandleni lezithunzi.
17 # IzA. 23:20; Luk. 15:13 Othanda injabulo uyakuba mpofu,
nothanda iwayini namafutha kayikuceba.
18 # Est. 7:9; IzA. 11:8 Omubi uyihlawulo lolungileyo,
nombuluzayo usesikhundleni sabaqotho.
19 # IzA. 25:24 Kungcono ukuhlala ezweni lasehlane
kunokuhlala nowesifazane oxabanayo nothethayo.
20Kukhona ingcebo enxanelekayo
namafutha endlini yohlakaniphileyo,
kepha umuntu oyisiwula uyakugwinya.
21Olandela ukulunga nomusa
uyafumana ukuphila, nokulunga, nodumo.
22 # IzA. 24:5; Shum. 7:20; 9:16,18 Ohlakaniphileyo angenyukela emzini wamaqhawe,
awise phansi inqaba ayethembayo wona.
23 # IzA. 13:3 Ogcina umlomo wakhe nolimi lwakhe
ulonda umphefumulo wakhe ezinsizini.
24Ozidlayo nozigabisayo,
yisideleli igama lakhe,
yena osebenza ngokuziphakamisa okukhulu.
25 # IzA. 20:4 Isifiso sevila siyalibulala,
ngokuba izandla zalo ziyenqaba ukusebenza.
26Kuyafiswa nokufiswa usuku lonke,
kepha olungileyo uyaphana engancishi.
27 # IzA. 15:8; Isaya 1:13 Umhlatshelo wababi uyisinengiso;
kakhulu kangakanani uma ulethwa ngomgomo omubi.
28 # Dut. 19:18; IzA. 9:5,9 Ufakazi wamanga uyabhujiswa,
kepha umuntu ozwileyo angakhuluma njalo.
29Umuntu omubi uyenza lukhuni ubuso bakhe,
kepha oqotho uyanaka indlela yakhe.
30 # Jobe 5:12; IzA. 11:21; Isaya 8:10 Akukho ukuhlakanipha,
akukho ukuqonda,
nesiluleko, okungamelana noJehova.
31 # AmaH. 33:16; 147:10 Ihhashi lilungiselwa usuku lokulwa,
kepha ukusindiswa kungokukaJehova.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE