IzAga 20
ZUL59

IzAga 20

20
1 # Ef. 5:18 Iwayini liyisideleli,
uphuzo olunamandla lungumxokozeli;
bonke abaduka ngalo abahlakaniphile.
2 # IzA. 16:14; 19:12 Ingebhe ngenkosi injengokubhonga kwengonyama;
oyithukuthelisayo wona umphefumulo wakhe.
3 # IzA. 16:28 Kuludumo kumuntu ukuhlala kude nokuxabana,
kepha zonke iziwula ziyaphikisana.
4 # IzA. 21:25; 28:19 Ngenxa yobusika ivila aliyikulima;
ngalokho uyakuthekela ngesikhathi sokuvuna, kungekho lutho.
5 # AmaH. 64:5; IzA. 26:24 Isiluleko enhliziyweni yomuntu sinjengamanzi ajulileyo,
kepha umuntu oqondileyo uyakusikhipha.
6Abantu abaningi bayamemezela,
kube yilowo nalowo umusa wakhe,
kepha ngubani ongafumana umuntu othembekileyo na?
7 # AmaH. 25:12; 112:1 Olungileyo ohamba ekupheleleni kwakhe,
babusisiwe abantwana bakhe emva kwakhe.
8Inkosi ehlezi esihlalweni sokwahlulela
ihlakaza konke okubi ngamehlo ayo.
9 # Gen. 8:21; 1 AmaKh. 8:40; 2 IziKr. 6:36; Shum. 7:21; 1 Joh. 1:8 Ngubani ongasho ukuthi:
“Ngihlanzile inhliziyo yami,
sengihlambulukile ezonweni zami, na?”
10 # IzA. 11:1; 16:11 Izisindo ezimbili nama-efa* amabili,
kokubili kuyisinengiso kuJehova.
11Naye umntwana uyaziwa ngezenzo zakhe,
uma isenzo sakhe sihlanzekile,
noma siqotho.
12 # AmaH. 94:9 Indlebe ezwayo neso elibonayo,
uJehova wenzile kokubili.
13 # IzA. 6:9; 10:15; 24:30 Ungathandi ubuthongo,
funa ufikelwe ngubumpofu;
vula amehlo akho,
uyakusutha ngesinkwa.
14“Kubi, kubi,” kusho umthengi;
kepha esehambile uyazigabisa.
15 # IzA. 17:27 Kukhona igolide namarubi* amaningi,
kepha ukwazi kwezindebe kuyigugu elinqabileyo.
16 # IzA. 17:18; 27:13 Thatha ingubo yoyisibambiso somfokazi,
umbambe abe yisibambiso omela abezizwe.
17 # Jobe 20:12; IzA. 9:17 Isinkwa samanga simnandi kumuntu,
kepha ngasemuva umlomo wakhe uyakugcwaliswa ngohlalwane.
18 # IzA. 11:14; 24:5 Amacebo onke ayaqiniswa
ngokululekana;
yilwa impi ngamasu.
19 # IzA. 11:13; 25:9 Ohamba encetheza uyambula izimfihlakalo;
ngalokho ungahlangani naye ovula kakhulu umlomo wakhe.
20 # Eks. 21:17; Lev. 20:9; Dut. 27:16; IzA. 13:9; 19:26; Math. 15:4; Mark. 7:10 Oqalekisa uyise nonina,
isibani sakhe siyakucimeka esigayegayeni.
21 # IzA. 13:11; 28:20,22 Imfuyo ingatholwa ngokushesha ekuqaleni,
kepha ukuphela kwayo akuyikubusiswa.
22 # Dut. 32:35; IzA. 17:13; 24:29; Rom. 12:19; 1 Thes. 5:15 Ungasho ukuthi:
“Ngiyakuphindisela okubi,”
yethemba kuJehova, uyakukusindisa.
23Izisindo ezimbili ziyisinengiso kuJehova,
nesilinganiso senkohliso asilungile.
24 # AmaH. 37:23; IzA. 16:1,9; 19:21 Izinyathelo zomuntu zingezikaJehova;
pho, umuntu angaqonda kanjani indlela yakhe na?
25 # Shum. 5:1; Math. 15:5 Kulugibe ukusho ngamawala ukuthi:
“Kungcwele,”
abesebuya acabange emva kwezithembiso zakhe.
26Inkosi ehlakaniphileyo iyahlakaza ababi,
iphindisele phezu kwabo ukushinga kwabo.
27 # 1 Kor. 2:11 Umoya womuntu uyisibani sikaJehova,
siphenya konke okuphakathi komuntu.
28 # IzA. 16:12; 29:4,14 Umusa neqiniso kuyalonda inkosi;
isihlalo sayo sobukhosi sisekelwa ngomusa.
29 # IzA. 16:31 Udumo lwabasha lungamandla abo,
nesivunulo sabadala singubumpunga.
30Imivimbo elimazayo ihlanza ububi,
nezishayo okuphakathi komuntu.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE