UJobe 25
ZUL59

UJobe 25

25
Inkulumo yesithathu kaBilidadi: akukho okuhlambulukile emehlweni kaNkulunkulu
1Wayesethatha uBilidadi umShuhi, wathi:
2“Ukubusa nokwesabeka kukuye
owenza ukuthula ezindaweni zakhe eziphakemeyo.
3 # Dan. 7:10 Ukhona yini ongabala izimpi zakhe,
nokukhanya kwakhe akuphumeli bani na?
4 # Jobe 4:17; 9:2; 15:14; IzA. 20:9 Pho, umuntu angalunga kanjani kuNkulunkulu,
nozelwe ngowesifazane angahlambuluka kanjani, na?
5Bheka, nenyanga ayinankazimulo,
nezinkanyezi azihlambulukile emehlweni akhe.
6 # Jobe 17:14 Pho, kakhulu kangakanani umuntu oyimpethu,
nendodana yomuntu eyisibungu, na?”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE