UJobe 24
ZUL59

UJobe 24

24
UJobe ukhala ukuthi abangenakuzivikela bayahlushwa
1“Kungani ukuba uSomandla
angazibekeleli izikhathi zokwahlulela,
abamaziyo babone imihla yakhe, na?
2 # Dut. 19:14; 27:17; IzA. 22:28 Imincele iyasuswa;
bahlwitha imihlambi, bayiklabise.
3 # Dut. 24:17 Bamukisa imbongolo yezintandane,
nenkomo yomfelokazi bayayithatha ibe yisibambiso.
4Bafuzula abaswelayo endleleni;
abampofu bomhlaba bacasha ndawonye.
5Bheka, njengezimbongolo ehlane
bayaphumela emisebenzini yabo befunisisa ukudla;
ihlane lingukudla kwabo abakunika abantwana babo.
6Emasimini bavuna ifoliji;*
bakhothoza esivinini somubi.
7Ebusuku balala nqunu bengenangubo,
bengenanto yokuzisibekela emakhazeni.
8Bamanzi ngezihlambi zasezintabeni;
basingatha idwala bengenasiphephelo.
9Intandane ihlwithwa ebeleni,
nengane yompofu ithathwa ibe yisibambiso,
10bahambe nqunu bengenangubo,
bethwele izithungu, belambile.
11Benza amafutha phakathi kwezingange zabahluphi;
banyathela izikhamo zewayini,
kepha bayoma.
12Bexoshwe emzini abafayo bayabubula;
imiphefumulo yabalimeleyo iyakhala,
kepha uNkulunkulu akanaki lokho okubi.
13“Bakhona abakuhlubukile ukukhanya;
abazi indlela yakho,
abanamatheli emikhondweni yakho.
14Umbulali uvuka ekuseni,
abulale ompofu noswelayo;
ebusuku unjengesela.
15Iso lesiphingi libheka ukuhlwa
ngokuthi: ‘Malingangiboni iso,’
sisithe ubuso baso.
16Bafohla izindlu sekumnyama;
emini bayazivalela;
ukukhanya abakwazi.
17Ngokuba ithunzi lokufa kubo bonke labo linjengokusa,
lokhu beyazi ingebhe yethunzi lokufa.
18“Banejubane ebusweni bamanzi;
izabelo zabo ziqalekisiwe emhlabeni;
abasayikuphendukela endleleni yezivini.
19Ukoma nokushisa kuyaqeda amanzi eqhwa;
kanjalo indawo yabafileyo labo abonileyo.
20Isizalo siyamkhohlwa;
izimpethu ziyamsobozela;
akasayikukhunjulwa;
ukungalungi kuyaphulwa njengomuthi.
21Uyayidla inyumba engazaliyo;
akenzeli umfelokazi okuhle.
22Uyadonsa namaqhawe ngamandla akhe;
uyavuka; akakho osenethemba lokuphila.
23UNkulunkulu uyamnika ukuba alondeke, asekelwe;
kepha amehlo akhe aphezu kwezindlela zabo.
24 # Jobe 21:13 Bayaphakanyiswa;
emva kwesikhashana abasekho;
bayaphela njengabanye, bafe;
babuna njengezihloko zezikhwebu.
25“Uma kungenjalo,
ngubani ongangenza onamanga,
awenze ize amazwi ami, na?”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE