U-Isaya 53
ZUL59

U-Isaya 53

53
1 # Isaya 52:10; Joh. 12:38; Rom. 10:16 Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo;
ingalo kaJehova yambulelwa bani na?
2 # Isaya 11:1; 52:14 Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe,
nanjengempande emhlabathini owomileyo;
yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke,
yayingabukeki ukuba siyifune.
3 # AmaH. 22:6; Isaya 49:7; 50:6; Mark. 9:12 Yayideleliwe, yashiywa ngabantu,
umuntu wobuhlungu owazi ukugula;
yeyiswa injengosithezelwa ubuso ngabantu,
asiyishayanga nto yalutho.
4 # Math. 8:17 Kepha yazithwala izifo zethu,
yabetshatha ubuhlungu bethu,
kodwa thina sathi ijezisiwe,
ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe.
5 # Rom. 4:25; 1 Kor. 15:3; 1 Pet. 2:24 Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu,
yachotshozwa ngobubi bethu;
isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula,
nangemivimbo yayo siphilisiwe thina.
6 # Hez. 34:6; Zak. 10:2 Thina sonke sidukile njengezimvu;
yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe;
uJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke.
7 # Math. 26:63; 27:14; Mark. 14:61; Joh. 1:29; IzE. 8:32 Yacindezelwa, kepha noma yathotshiswa,
ayivulanga umlomo wayo;
njengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni,
nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo,
ayiwuvulanga umlomo wayo.
8Yasuswa ekucindezelweni nasekwahlulelweni;
ngubani esizukulwaneni sayo owacabanga
ukuthi yahlwithwa ezweni labaphilayo,
ishaywa ngesiphambeko sabantu bami, na?
9 # Joh. 8:46; 2 Kor. 5:21; 1 Pet. 2:22; 1 Joh. 3:5 Babeka ithuna layo kanye nababi;
ekufeni yayinabenza okubi,
noma ingenzanga indluzula,
kungekho nankohliso emlonyeni wayo.
10 # Rom. 6:9 Nokho uJehova wathanda ukuyishaya ngezifo;
lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wecala,
iyakubona inzalo yayo, yenze izinsuku zayo zibe ziningi,
nentando kaJehova iyakuphumelela esandleni sayo.
11 # Rom. 5:19 Ngokuhlupheka komphefumulo wayo
iyakukubona, yaneliswe.
Ngokwazi kwayo inceku yami, elungileyo,
iyakulungisisa abaningi,
ithwale izono zabo.
12 # Luk. 22:37; 23:33; Joh. 17:2,6 Ngalokho ngiyakuyabela kanye nabakhulu,
yahlukanise impango nabanamandla,
ngokuba yawuthulula umphefumulo wayo ekufeni,
yabalwa kanye nezelelesi;
yathwala nokho izono zabaningi,
yakhulekela aboni.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE